Комерцијалиста

I РАЗРЕД II РАЗРЕД III РАЗРЕД IV РАЗРЕД УКУПНО
недељно годишње недељно годишње недељно годишње недељно годишње годишње
Т В ПН Т В ПН Б Т В ПН Т В ПН Б Т В ПН Т В ПН Б Т В ПН Т В ПН Б Т В ПН Б Σ
А1: ОБАВЕЗНИ ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ 16 2   592 74     13     468       9     315       11     352       1727 74     1801
1  Српски језик и књижевност 3 111 3 108 3 105 3 96 420       420
1.1 __________ језик и књижевност*  3 111  3  108 3 105  3  96  420        420
2 Српски језик као нематерњи језик* 2  74 2  72  2  70  2  64 280         280
3 Страни језик 2 74 2 72 2 70 2 64 280       280
4 Физичко васпитање 2 74 2 72 2 70 2 64 280       280
5 Математика 2 74 2 72 2 70 2 64 280       280
6 Ликовна култура 1 37                                         37       37
7 Рачунарство и информатика 2 74   74     74
8 Историја 2 74 74       74
9 Фиѕика 2 74 74 74
10 Географија 2 74 74       74
11 Хемија 2 72 72 72
12 Биологија 2 72 72       72
13 Социологија са правом грађана 2 64 64       64
А2: ОБАВЕЗНИ СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ 8 5   296 185     8 10   288 360    30 7 13   245 455   60 10 8   320 256   60 1149 1256   150 2555
14 Други страни језик 2 74 2 72 2 70 2 64 280 280
15 Принципи економије 3 111 2 72 183 183
16 Право 2 74 3 108 182 182
17 Канцеларијско пословање 3 111 2 72 183 183
18 Рачуноводство у трговини 1 2 37 74 1 2 36 72 73 146 219
19 Организација набавке и продаје 3 108 3 105 213 213
20 Пословна информатика  2  70 70 70
21 Обука у виртуелном предузећу 3 108 30 5 175 60 6 192 60 475 150 625
22 Трговинско пословање 3 105 3 96 201 201
23 Међународна шпедиција 2 70  70 70
24 Статистика 3 105 105 105
25 Маркетинг у трговини 3 96 96 96
26 Финансије 2 64 64 64
27 Предузетништво 2 64 64 64
Б: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 1     37       1     36       3     105       3     96       274       274                        
1 Грађанско васпитање / Верска настава 1 37   1 36 1 35 1   32   140       140
2 Изборни предмети према програму обр. профила 2 70 2   64   134       134
Укупно А1+А2+Б 25 7   925 259     22 10   792 360     19 13   665 455   60 24 8   768 256   60 3150 1330   150 4630