Пословни администратор

I РАЗРЕД II РАЗРЕД III РАЗРЕД IV РАЗРЕД УКУПНО
недељно годишње недељно годишње недељно годишње недељно годишње годишње
Т В ПН Т В ПН Б Т В ПН Т В ПН Б Т В ПН Т В ПН Б Т В ПН Т В ПН Б Т В ПН Б Σ
А1: ОБАВЕЗНИ ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ 15 2   555 74     12     481       9     324       13     416       1739 74     1813
1  Српски језик и књижевност 3 111 3 111 3 108 3 96 426       426
1.1 __________ језик и књижевност*  3 111  3  111 3 108  3  96          426
2 Српски језик као нематерњи језик* 2  74 2  74  2  72  2  64          284
3 Страни језик 2 74 2 74 2 72 2 64 284       284
4 Физичко васпитање 2 74 2 74 2 72 2 64 284       284
5 Математика 2 74 2 74 2 72 2 64 284       284
6 Рачунарство и информатика 2 74   74     74
7 Историја 2 74 2 74 148       148
8 Географија 2 74 74       74
9 Биологија 2 74 74       74
10 Ликовна култура               1 37                                   37       37
11 Логика са етиком 2 64 64       64
12 Социологија са правом грађана 2 64 64       64
А2: ОБАВЕЗНИ СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ 9 5   333 185     9 8   333 296     10 10   360 360   30 8 7   256 224   60 1282 1065   90 2437
13 Пословни енглески језик 2 74 2 74 2 72 2 64 284 284
14 Канцеларијско пословање 3 111 2 74 2 72 257 257
15 Право 2 74 1 1 37 37 2 72 2 64 247 37 284
16 Kњиговодство 1 2 37 74 2 74 37 148 185
17 Други страни језик 2 74 2 74 2 72 2 64 284 284
18 Економија 2 74 2 74 2 72 2 64 284 284
19 Пословна психологија 2 74 74 74
20 Пословна информатика са електронским пословањем 3 111 111 111
21 Култура језичког изражавања 2 72 72 72
22 Вештине комуникације 2 72 72 72
23 Статистика 2 72 72 72
24 Пословна и административна обука 4 144 30 5 160 60 304 90 394
25 Предузетништво 2 64 64 64
Б: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 1     37       3     111       3     108       3     96       352       352
1 Грађанско васпитање / Верска настава 1 37   1 37 1 36 1   32   142       142
2 Изборни предмети 2 74 2 72 2   64   210       210
Укупно А1+А2+Б 25 7   925 259     24 8   888 296     22 10   792 360   30 24 7   768 224   60 3373 1139   90 4602