Правни техничар

I РАЗРЕД II РАЗРЕД III РАЗРЕД IV РАЗРЕД УКУПНО
недељно годишње недељно годишње недељно годишње недељно годишње годишње
Т В ПН Т В ПН Б Т В ПН Т В ПН Б Т В ПН Т В ПН Б Т В ПН Т В ПН Б Т В ПН Б Σ
А1: ОБАВЕЗНИ ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ 22 2   814 74     18     648       11     374       15     480       2316 74     2390
1  Српски језик и књижевност 3 111 3 108 3 102 3 96 417       417
1.1 __________ језик и књижевност*  3 111  3  108 3 102  3  96 417         417
2 Српски језик као нематерњи језик* 2  74 2  72  2  68  2  64  278        278
3 Страни језик 2 74 2 72 2 68 2 64 278       278
4 Социологија  2 72 72 72
5 Историја 2 74 2 72  2 68 2 64 278       278
6 Физичко васпитање 2 74 2 72 2 68 2 64 278       278
7 Математика 3 111 3 108 2 68 2 64 351       351
8 Рачунарство и информатика 2 74   74     74
9 физика 2 74  2 72 146       146
11 Хемија 2 74 74       74
12 Географија 2 74  1 36 110       110
13 Филозофија  3  96 3       96
14 Музичка уметност 1 37 37       37
15 Ликовна култура  1  36 36       36
16 Биологија 3 111 111       111
17 Устав и права грађана  1  32 32       32
А2: ОБАВЕЗНИ СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ 5 3   185 111     10 2   360 72    30 16 4   544 136   90 12 3   384 96   60 1473 415   180 2068
18 Државно уређење 2 74 74 74
19 Основи права 2 74 2 72 146 146
20 Психологија  2  72 72 72
21 Логика  3 102 102 102
22 Основи економије  3 102  102 102
23 Статистика 2 64  64 64
24 Основи матичне евиденције  2  68 30  68  30 98
25 Латински језик 2 72  72 72
26 Пословна и службена кореспонденција  1 3 37  111 2  72 2 68 2 64 37 315 352
27 Основи радног права 2 72 2 68 3 96 30 236 30 266
28 Основи правних поступака 3 1 102 34 30 3 1  96 32 30  198 66  60 324
29 Послови правног промета 2  68 2 64 142 142
30 Основи реторике и беседништва 2 64 64 64
31 Биротехника  2 72 30 72  30 102
32 Секретарско пословање 1 1 34 34 30 34 30 64
Б: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 1     37       1     36       1     34       1     32       139       139
1 Грађанско васпитање / Верска настава 1 37   1 36 1 34 1   32   139       139
Укупно А1+А2+Б 28 5    1036  185     29 2   1044 72    30 28 4   952 136   90 28 3   896 96   60 3928 489   180 4597