I РАЗРЕД II РАЗРЕД III РАЗРЕД IV РАЗРЕД УКУПНО
недељно годишње недељно годишње недељно годишње недељно годишње годишње
Т В ПН Т В ПН Б Т В ПН Т В ПН Б Т В ПН Т В ПН Б Т В ПН Т В ПН Б Т В ПН Б Σ
А1: ОБАВЕЗНИ ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ 18 2   594 66     13     416       9     279       12     360       1649 66     1715
1. Српски језик и књижевност 3 99 3 96 3 93 3 90 378       378
1.1 ____________језик и књижевност* 3 99 3 96 3 93 3 90 378       378
2. Српски као нематерњи језик* 2 66 2 64 2 62 2 60 252       252
3. Страни језик 2 66 2 64 2 62 2 60 252       252
4. Физичко васпитање 2 66 2 64 2 62 2 60 252       252
5. Математика 2 66 2 64 2 62 2 60 252       252
6. Рачунарство и информатика 2 66   66     66
7. Историја 2 66 2 64 130       130
8. Музичка  култура 1 30 30       30
9. Физика 2 66 66       66
10. Географија 1 33 2 64 97       97
11. Хемија 2 66 66       66
12. Биологија 2 66 66       66
13. Социологија са правима грађана 2 60 60       60
А2: ОБАВЕЗНИ СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ 7 4   231 132   120 5 5 6 160 160 192 150 14 6   434 186   180 5 6 6 150 180 180 120 975 658 372 570 2575
1. Страни језик II 3 99 3 96 3 93 3 90 378       378
2. Основи туризма и угоститељства 2 66 66       66
3. Основи економије 2 66 66       66
4. Агенцијско и хотелијерско пословање 4 132 90 5 6 160 192 120 4 124 120 4 6 120 180 120   536 372 450 1358
5. Економика и организација туристичких предузећа 2 64 64       64
6. Пословна кореспонденцијa 2 62   62     62
7. Туристичка  географија 2 62 2 60 122       122
8. Психологија у туризму 2 62 62       62
9. Финансијско пословање 2 62 62       62
10. Маркетинг у туризму и угоститељству 2 62 62       62
11. Историја уметности 3 93 93       93
12. Предузетништво 2 60   60     60
13. Професионална пракса 30 30 60       120 120
Б: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 1     33       3     96       3     93       3     90       312       312
1. Грађанско васпитање / Верска настава 1 33 1 32 1 31 1   30   126       126
2. Изборни предмет 2 64 2 62 2   60   186       186
Укупно А1+A2 26 6   858 198   120 21 5 6 672 160 192 150 26 6   806 186   180 20 6 6 600 180 180 120 2936 724 372 570 4602
Напомена:*За ученике који наставу слушају на матерњем језику националне мањине