Конобар

први разреддруги разредтрећи разред
недељногодишњенедељногодишњенедељногодишње
ТВПНТВПНБТВПНТВПНБТВПНТВПНБ
А1: ОБАВЕЗНИ ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ
1. Српски језик и књижевност3102264260
2. Српски језик као нематерњи језик268264260
3. Страни језик268264
4. Физичко васпитање268264260
5. Математика268264130
6. Рачунарство и информатика268
7. Историја260
8. Хемија134
9.  Екологија и заштита животне средине132
10. Географија134
11. Социологија са правима грађана130
А2: ОБАВЕЗНИ СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ
12. Страни језик II268264260
13. Здравствена култура134
14. Основи туризма и угоститељства268
15. Услуживање56170204606619219290611180330120
16. Исхрана268
17.Основе куварства и посластичарстава264
18.  Психологија у туризму и угоститељству264
19.Економика туристичких и угоститељских предузећа132
20. Туристичка географија132
21. Предузетништво260
22. Професионална пракса3060
Б: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ
1. Грађанско васпитање/Верска настава134132130
2. Изборни предмети према програму образовног профила264260