Конобар

први разред други разред трећи разред
недељно годишње недељно годишње недељно годишње
Т В ПН Т В ПН Б Т В ПН Т В ПН Б Т В ПН Т В ПН Б
А1: ОБАВЕЗНИ ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ                                          
1. Српски језик и књижевност 3 102 2 64 2 60
2. Српски језик као нематерњи језик 2 68 2 64 2 60
3. Страни језик 2 68 2 64
4. Физичко васпитање 2 68 2 64 2 60
5. Математика 2 68 2 64 1 30
6. Рачунарство и информатика 2 68
7. Историја 2 60
8. Хемија 1 34
9.  Екологија и заштита животне средине 1 32
10. Географија 1 34
11. Социологија са правима грађана 1 30
А2: ОБАВЕЗНИ СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ
12. Страни језик II 2 68 2 64 2 60
13. Здравствена култура 1 34
14. Основи туризма и угоститељства 2 68
15. Услуживање 5 6 170 204 60 6 6 192 192 90 6 11 180 330 120
16. Исхрана 2 68
17.Основе куварства и посластичарстава 2 64
18.  Психологија у туризму и угоститељству 2 64    
19.Економика туристичких и угоститељских предузећа               1     32                    
20. Туристичка географија 1 32
21. Предузетништво 2 60
22. Професионална пракса 30 60
Б: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ                                          
1. Грађанско васпитање/Верска настава 1 34 1 32 1 30
2. Изборни предмети према програму образовног профила 2 64 2 60