О школи

Школа некад

Економско трговинска школа „Јован Трајковић“ из Зрењанина, настала је интегрисањем три школе и то Економске, Трговачке и Угоститељске, од којих је економска школа, школа са најдужом традицијом.
У ондашњем Бечкереку, 1895. отпочела је са радом, Државна трговачка академија у новој великој згради поред Бегеја, подигнутој по пројекту знаменитог пештанског архитекте Иштвана Киша.
Школа је, у зависности од ратних и неких других прилика, мењала простор и амбијент. Настава се одвијала у велелепним објектима, али и у гаражи Црвеног крста у парку „Планкрет“ где се непрестано, по причању академика Павла Угринова, осећао мирис бензина, уља, гума… Али, настава се није прекидала. Једна школска година се одвијала у пространој шупи познатог петроградског кројача Славка Вујина. У „учионицу“ је непрестано улазила живина, а мирисе перја заменио је мирис гума и бензина. Али, настава се није прекидала.
Данас је зграда у Скерлићевој улици. Мала да удовољи великим потребама региона, те се настава делом одвија у монтажном објекту у дворишту школе, са 35 одељења два подручја рада, у десет образовних профила.

ИСТОРИЈАТ

Увод

За двадесетак година постојања Краљевине СХС, привреда града махом стагнира, мада у њему ради неколико фабрика и развијена је трговина.

Када је реч о образовању, треба истаћи да између два рата у граду ради седам основних школа.

Велика српска гимназија отворена је 1919. године, а у то време школа за ученике у занатству ради као Општа занатско-трговачка школа.

Од 1924. трогодишња Виша трговачка школа постала је Државна трговачка академија са четворогодишњом наставом, да би после Другог светског рата добила назив Средња економска школа. Данас је то     Економско-трговинска школа „Јован Трајковић“.

Наша школа је од изузетног значаја за Зрењанин и околину и дуже од једног столећа доприноси привредном развоју и научном прогресу.

Хронологија

1882. отворена је Виша трговачка школа

1895. Виша трговачка школа добија епитет економске школе и настава у њој се одвија на мађарском језику

1919. уводи се настава на српском језику; основана је као мушка школа, али после Првог светског рата постаје мешовита

1924. године школи је додат и четврти разред, те је претворена у Државну трговачку академију

У наредном периоду школа ради у десетак различитих објеката (за време окупације више пута измештана), а један објекат је и наменски грађен (Зграда у којој је данас Електротехничка и грађевнинска школа „Никола Тесла“)

1926. у граду је отворена, паралелно са Државном трговачком академијом, Трговачка школа великобечкеречке трговачке омладине коју су обавезно похађали сви трговачки помоћници

Удружење трговаца и месна организација Трговачке омладине успели су да школу потпуно саобразе сталешким потребама и обезбеде повлашћени статус. У њој постоје виши и нижи течај, а од 1938. школовање траје 6 година.

1946. основана је Државна нижа школа трговачке омладине

1953. при школи ученика у трговини раде специјализована одељења угоститељске струке

1956. основана је Виша трговачка школа

1957. основана је Угоститељска школа, која самостално постоји наредних 20 година (када ће се спојити са економском и трговачком)

1963. Основан је Трговински школски центар који је постојао до 1977.

Школске 1978/79. у време „усмереног образовања“ долази до интеграције средњих школа (економске, трговинске и угоститељске) у Образовни центар за образовање стручних радника у робно-новачном промету и терцијарним делатностима „Јован Трајковић“ Зрењанин. Тај центар, школски гигант са педесетак одељења, налазио се у згради бивше Државне трговачке академије, све до 1983.

1983. уследиле су промене и створена је јединствена четворогодишња средња школа за робно-новчани промет и терцијарне делатности „Јован Трајковић“ која је премештена у зграду у Скерлићевој, где се и данас налази

1993. на основу Закона о средњој школи и одлуке Владе, школа мења назив и шири делатност и на угоститељство, те добија назив који је и данас у оптицају, Економско-трговинска школа „Јован Трајковић“ Зрењанин

Од тада у континуитету образује различите профиле из области економије, права, администрације, трговине и угоститељства

1995. школа обележава стогодишњицу постојња; кроз више од 120 година постојања, прошла је кроз више од 10 објеката, те и данас има статус „подстанара“, што се може тумачити као извесна неправда нанета школи са тако богатом традицијом

ШКОЛА ДАНАС

Кроз године Економско-трговинска школа „Јован Трајковић“ мењала је објекте, адресе и називе, али пролазећи кроз све те променe и реформе никада није мењала циљ да испуни и унапреди захтеве савременог образовања. Циљеви које је школа себи задала за период који следи су:

 • Коришћење  различитих метода, облика и места за извођење наставе;
 • Коришћењеразличитихтехникаучења и оцењивања у наставномпроцесукојећеобезбедитиквалитетнијунаставу, а самимтим и бољерезултатеученика;
 • Оснаживање компетенција свих запослених у циљу укључивања у савремени систем образовања;
 • Посвећивање пажње  надареними талентованим ученицима
 • Уређивање и опремање школског простора ради унапређења наставног процеса и безбедносне ситуације.

У жељи да одговори потребама средине и да школује ђаке за будуће стручњаке из области које су тражене и актуелне школа уписује следеће профилеуоквируподручјарадаЕкономија, право и аминистрација:

 • Пословни администратор
 • Финансијски администратор
 • Финансијско-рачуноводствени техничар
 • Економски техничар
 • Туристичко-хотелијерски техничар
 • Туристички техничар
 • Правно-пословни техничар
 • Комерцијаслиста;

У подручју рада Трговина, угоститељство и туризам, школа уписује следеће трогодишње профиле:

 • Кувар
 • Конобар
 • Трговац на српском и мађарском језику

Нашу школу уписују добри ђаци, касније успешни студенти и стручњаци у својим областима, било да је то економија, право или угоститељство. Они су понос школе и најбољи показатељ да радимо добар посао. Небројени успеси на такмичењима из стручних и општеобразовних предмета, много угледних и познатих привредника, правника, економиста, угоститеља, спортиста – наш су доказ да је образовање које пружамо широко, квалитетно и трајно.

Како би ученицима било олакшано сналажење у будућности, школа се бави и програмом каријерног вођења и саветовања, зато је ово школа која своје ученике припрема за будућност.

Да школа иде у корак са временом и савременом наставом доказ су и кабинети и кабинетска опрема. Реализацијом пројеката школа је набавила рачунаре и интерактивне табле, опремљен је кабинет куварства, опремљен је рачунарима и кабинет информатике који користе и други смерови, набављена је и административна опрема и делимично је обновљен кабинет за канцеларијсмо посовање које користе економски техничари и правни техничари.

Поред редовне наставе води се рачуна и о допунској, додатној и припремној настави. Остварују се факултативни ваннаставни облици као што су екскурзије, стваралачке и слободне активности ученика, културна и јавна делатност школе. Значајно место у остваривању образовно-васпитног процеса рада школе и осмишљавању слободног времена ученика и њиховог креативног и мисаоног ангажовања имају ваннаставне активности и у оквиру њих културне активности које се реализују у току школске године, а то су академије и приредбе, посете институцијама културе, посете сајмовима.

Иако школу кроз године постојања прати проблем недовољног простора потребног за све оно што школа жели и може да пружи, ми ипак нисмо само зграда у Скерлићевој бб у граду Зрењанину. Ми смо породица која негује своју традицију, поносна је на своје успехе и истрајна у настојању да тако и остане!

Директори Економске школе

1.      Л. Књашкоод оснивања до 1916. године
2.      Ј. Турцер Ш. Шимонод 1916. до 1918. године
3.      Ђорђе Поповићод 1918. до 1920. године
4.      Владимир Зделарод 1920. до 1924. године
5.      Драгиша Лазаревићод 1924. до 1932. године
6.      др Цвијетин Пејановићод 1932. до 1936. године
7.      др Јован Вукићод 1936. до 1939. године
8.      инг. Жива Коларовод 1939. до 1945. године
9.      Радивој Станишић1945. године
10.  инг. Ружа Латовљевод 1945. до 1949. године
11.  Небојша Ердељанод 1949. до 1952. године
12.  Саво Максимовићод 1952. до 1959. године
13.  инг. Бошко Богојевићод 1959. до 1960. године
14.  Бранислав Мартиновод 1960. до 1977. године
15.  Радован Михићод 1977. до 1978. године
16.  Маринко Кујунџићод 1978. до 1983. године
17.  Ново Кецманод 1983. до 1984. године
18.  Слободан Медаревићод 1984. до 1985. године
19.  Драгомир Дакићод 1985. до 1986. године
20.  Слободан Касагићод 1986. до 1989. године
21.  Слободан Медаревићод 1989. до 2001. године
22.  Драган Рајачићод 2001. до 2004. године
23.  Драган Шекуларацод 2004. до 2015. године
24.  Драгослава Голушинод 2015. године

Директори Трговачке школе

 1. Војислав Марковић
 2. Слободан Поповић
 3. Мирко Барој
 4. Радојица Томашевић
 5. Бисерка Марчићев
 6. Бранко Петров
 7. Мирјана Михајловић

Директори Угоститељске школе

 1. Бранислав Миљуш
 2. Спасоје Пећанац
 3. Радован Михић

NajpoznatijI predavači

Iz starije generacije predavali su Vitman dr Jovan, Vujić Radoje, Vukić dr Jovan, Dežulović Mate, Dimić Darinka, Ivković dr Vlastimir, Lebl Arpad, Malbaša Antе, Farago de Đorđe, Stojković inž. Ivan i mnogi drugi, ne manje zaslužni.