Правила понашања у школи

На основу члана 119. став 1. тачка 1. Закона о основама система образовања и васпитања (“Службени гласник Републике Србије”, број 88/17), дана :29.03.2018. године, Школски одбор је на својој седници једногласно донео:

П Р А В И Л А   П О Н А Ш А Њ А   У   Ш К О Л И

 1. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Правилима понашања у школи (у даљем тексту: Правила) уређује се понашање запослених, ученика, родитеља ученика и трећих лица у ЕТШ „Јован Трајковић” у Зрењанину (у даљем  тексту: Школа).

Члан 2.

Поштовањем Правила обезбеђује се успешно одвијање образовно-васпитне делатности Школе, побољшавају се радна дисциплина и безбедност у Школи, чување школске имовине и имовине ученика, запослених, родитеља ученика, законских заступника  и трећих лица и  доприноси се повећању угледа Школе.

Члан 3.

У Школи се негују односи међусобног разумевања и уважавања личности уче­ника, запослених и родитеља ученика.

Запослени имају обавезу да својим радом и укупним понашањем доприносе развијању позитивне атмосфере у установи.

II ЗАБРАНЕ

 1. Забрана дискриминације

Члан 4.    

У школи су забрањене дискриминација и дискриминаторско поступање, којим се на непосредан или посредан, отворен или прикривен начин, неоправдано прави разлика или неједнако поступа, односно врши пропуштање (искључивање, ограничавање или давање првенства), у односу на лице или групе лица, као и на чланове њихових породица или њима блиска лица на отворен или прикривен начин, а који се заснива на раси, боји коже, прецима, држављанству, статусу мигранта, односно расељеног лица, националној припадности или етничком пореклу, језику, верским или политичким убеђењима, полу, родном идентитету, сексуалној оријентацији, имовном стању, социјалном и културном пореклу, рођењу, генетским особеностима, здравственом стању, сметњи у развоју и инвалидитету, брачном и породичном статусу, осуђиваности

старосном добу, изгледу, чланству у политичким, синдикалним и другим организацијама и другим стварним, односно претпостављеним личним својствима, као и по другим основима утврђеним законом којим се прописује забрана дискриминације.

Не сматрају се дискриминацијом посебне мере уведене ради постизања пуне равноправности, заштите и напретка лица, односно групе лица која се налазе у неједнаком положају.

 1. Забрана насиља, злостављања и занемаривања

Члан 5.

У школи је забрањено физичко, психичко, социјално, сексуално, дигитално и свако друго насиље, злостављање и занемаривање запосленог, детета, ученика, одраслог, родитеља односно другог законског заступника или трећег лица у установи.

Под насиљем и злостављањем подразумева се сваки облик једанпут учињеног, односно понављаног вербалног или невербалног понашања које има за последицу стварно или потенцијално угрожавање здравља, развоја и достојанства личности ученика и одраслог.

Занемаривање и немарно поступање представља пропуштање школе или запосленог да обезбеди услове за правилан развој ученика и одраслог.

Под физичким насиљем, сматра се: физичко кажњавање ученика или одраслог од стране запосленог, родитеља односно другог законског заступника или трећег лица у установи; свако понашање које може да доведе до стварног или потенцијалног телесног повређивања ученика, одраслог или запосленог; насилно понашање запосленог према ученику или одраслом, као и ученика и одраслог према другом ученику, одраслом или запосленом.

Под психичким насиљем, сматра се понашање које доводи до тренутног или трајног угрожавања психичког и емоционалног здравља и достојанства.

Под социјалним насиљем, сматра се искључивање ученика и одраслог из групе вршњака и различитих облика активности установе.

Под сексуалним насиљем и злостављањем,, сматра се понашање којим се ученик сексуално узнемирава, наводи или приморава на учешће у сексуалним активностима које не жели, не схвата или за које није развојно дорастао или се користи за проституцију, порнографију и друге облике сексуалне експлоатације.

Под дигиталним насиљем и злостављањем, сматра се злоупотреба информационо комуникационих технологија која може да има за последицу повреду друге личности и угрожавање достојанства и остварује се слањем порука електронском поштом, смс-ом, ммс-ом, путем веб-сајта (web site), четовањем, укључивањем у форуме, социјалне мреже и другим облицима дигиталне комуникације.

3.Забрана понашања које вређа углед, част или достојанство

Члан 6.

Забрањено је свако понашање запосленог према ученику и одраслом; ученика и одраслог према запосленом; родитеља, односно другог законског заступника или трећег лица према запосленом; запосленог према родитељу, односно другом законском

заступнику; ученика и одраслог према другом ученику или одраслом, којим се вређа углед, част или достојанство.

 1. Забрана страначког организовања и деловања

Члан 7.

У школи је забрањено страначко организовање и деловање и коришћење простора школе у те сврхе.

III ПОНАШАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ

Члан 8.

Запослени имају обавезу да својим радом, укупним понашањем и изгледом  доприносе угледу Школе и развијању позитивне атмосфере у Школи.

У свом раду наставник, односно други запослени, треба да са ученицима, запосленима и другим лицима успостави односе засноване на уважавању, разумевању и поштовању, толеранцији и избегавању сукоба.

Свађе, вређања, игнорисања или отворена нетрпељивост међу запосленима нису дозвољене.

Запослени треба личним примером да допринесе стварању радне околине у којој нема злостављања на раду, као ни понашања које би могло да допринесе злостављању на раду, одн. да послове обавља у атмосфери поштовања, сарадње, отворености, безбедности и једнакости.

Члан 9.

Законом о спречавању злостављања на раду и у вези са радом је: забрањен било који вид злостављања на раду и у вези са радом, сексуално узнемиравање, као и злоупотреба права на заштиту од таквог понашања; прописан поступак заштите лица изложених злостављању на раду и у вези са радом и друга питања од значаја за спречавање и заштиту од злостављања на раду и у вези са радом.

Правилником о правилима понашања послодаваца и запослених у вези са превенцијом и заштитом од злостављања на раду су прописана правила понашања послодавца и запослених, односно других радно-ангажованих лица у вези са превенцијом и заштитом од злостављања на раду и у вези са радом, односно сексуалног узнемиравања.

Запослени су дужни да се уздрже од понашања које представља злостављање или сексуално узнемиравање и понашања које представља злоупотребу права на заштиту од злостављања.

Запослени који врши злостављање, као и запослени који злоупотреби право на заштиту од злостављања, одговоран је за непоштовање радне дисциплине, односно повреду радне дужности.

Члан 10.

Сви запослени су обавезни:

 1. да редовно и на време долазе на посао;
 2. да савесно обављају послове свог радног места;
 3. да благовремено обавештавају директора или секретара школе о  спречености за рад;
 4. да се уздржавају од радњи којима се крше права ученика и других лица;
 5. да се старају о остваривању права, обавеза и одговорности ученика;
 6. да пријављују директору Школе кршење права ученика;
 7. да долазе на посао прикладно одевени и својим изгледом васпитно делују на ученике;
 8. да пре или за време рада не узимају алкохол и/или друга средства која утичу на способност за рад;
 9. да поштују забрану пушења у просторијама школе, испред улаза у школску зграду, као и у школском дворишту;
 10. да не уносе у Школу или школско двориште оружје или друга опасна средства којима се може угрозити живот и тело ученика, запослених и трећих лица или се може нанети материјална штета;
 11. да за време школског часа не користе мобилни телефон, нити друга средства којима се може ометати процес рада;
 12. да чувају имовину Школе, односно да не оштећују имовину Школе, ученика, запослених, родитеља односно других законских заступника ученика и трећих лица;
 13. да користе средства Школе и потрошни материјал само у службене сврхе;
 14. да прибаве одобрење директора школе за изношење важних докумената школе и наставних средстава, изузимајући изношење евиденције, образаца јавне исправе или јавне исправе чије би изношење представљало тежу повреду обавезе запосленог, односно чије би изношење представљало повреду Закона;
 15. да улажу личне и стручне способности при раду и да рационално користе средства за рад;
 16. да се придржавају заштитних мера при раду, односно мера за безбедан и здрав рад и мера противпожарне заштите;
 17. да у случају да планирају активност која Годишњим планом рада Школе није предвиђена, а чија реализација исти не ремети, добију сагласност директора школе;
 18. да извршавају одлуке надлежних органа Школе (директора, Школског одбора и др.), налога надлежних институција (просветног инспектора, просветног саветника) и других надлежних институција;
 19. да се придржавају закона, подзаконских аката и општих аката Школе.

Члан 11.

Запослени својим изгледом и понашањем на директан начин доприносе угледу  школе и очувању њених вредности. Такође, прикладним одевањем пружају модел одевања ученицима.

Пристојна и прикладна гардероба је она која не одвлачи пажњу и тиме не ремети радну атмосферу наставе или ваннаставне активности.

Обавеза је наставника и осталих запослених да у школу долазе прикладно одевени и пристојног изгледа.

Обавеза је ученика да у школу долазе прикладно одевени и пристојног изгледа.

Под непримереним изгледом подразумева се ношење (мајица и хаљина са бретелама, мајица са дубоким деколтеом, мајица које не покривају стомак и леђа, шорца, бермуда и панталона дужине изнад колена, поцепаних панталона,мини сукњи, хеланки ,папуча, јапанки, обуће са превисоким потпетицама, качкета и капуљача у школској згради ,одеће са навијачким обележјима, одеће са увредљивим натписима или сликама, који промовишу националну, верску, политичку или сексуалну опредељеност , провидне  или тесне одеће.

Уредан мора да буде и општи изглед, који осим одеће подразумева и уредност одеће, обуће и косе, као и умереност у коришћењу накита и шминке.

Члан 12.

Наставник је обавезан да у Школу дође најмање 10 минута пре почетка часа и других облика рада, а да на часове одлази на време.

Члан 13.

Дежурство у Школи је уређено Правилником о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика за време боравка у школи и свих активности које организује школа.

Члан 14.

Одељењски старешина је дужан да на првом родитељском састанку упозна родитеље, однoсно друге законске заступнике ученика, са правима, обавезама и одговорностима ученика, родитеља односно других законских заступника ученика прописаним Законом о основама система образовања и васпитања, Правилником о

правима, обавезама и одговорностима ученика, овим Правилима и другим општим актима школе.

Остале дужности одељенског старешине прописане су Статутом Школе.

Члан 15.

Запослени на помоћно-техничким пословима су дужни да без одлагања обавесте дежурног наставника, директора, помоћника директора и секретара школе, о уоченој материјалној штети у школи, ремећењу образовно-васпитног процеса рада у школи и свакој промени која може довести до нарушавања реда и безбедности у школи, те да благовремено предузму мере да се очува ред и мир у школи, како би се обезбедила безбедност ученика и запослених и спречила материјална штета.

IV ПОНАШАЊЕ УЧЕНИКА

Члан 16.

Ученици су обавезни:

 1. да се придржавају Правила у просторијама школе и у школском дворишту, као и на другом месту на којем се изводи образовно-васпитни рад;
 2. да се придржавају одлука директора и органа Школе;
 3. да се за решавање проблема у односима са другим ученицима, наставницима, родитељима, односно другим законским заступницима ученика или трећим лицима обраћају дежурном наставнику или одељењ­ском старешини, а по потреби и другим лицима запосленим у Школи;
 4. да редовно похађају наставу и друге облике образовно-васпитног рада и да уредно извршавају своје школске обавезе;
 5. да не касне на наставу, нити на друге облике образовно-васпитног рада;
 6. да савесно раде на усвајању знања, вештина и вредносних ставова пропи­саних школских програмом, да прате сопствени напредак и да извештавају о томе наставнике и родитеље, односно друге законске заступнике;
 7. да у поступку оцењивања покажу своје стварно знање без коришћења разних облика преписивања и других недозвољених облика помоћи;
 8. да не ометају извођење наставе и да не напуштају час или други облик обра­зовно-васпитног рада без претходног одобрења наставника;
 9. да поштују личност других ученика, наставника и осталих запослених у Школи;
 10. да се уљудно понашају према другим ученицима, запосленима у Школи, родитељима ученика и трећим лицима;
 11. да се пристојно одевају односно изгледају пристојно и уредно у складу са чланом 11 ових Правила;
 12. да чувају имовину Школе и чистоћу и естетски изглед школских просторија и школског дворишта, као и имовину других организација за време посете или извођења дела програма образовно васпитног рада;
 13. да се старају о очувању животне средине и да се понашају у складу с прави­лима еколошке етике;
 14. да за време образовно-васпитног рада поштују забрану употребе мобилног телефона и свих других средстава којима се може ометати рад;
 15. да у згради Школе и школском дворишту, за време обављања образовно-васпитног рада ван зграде Школе и школског дворишта, као ни на путу између куће и Школе, не носе оружје или друга опасна средства којима се може угрозити живот и тело ученика, запослених, родитеља ученика и трећих лица или се може нанети материјална штета;
 16. да се уздржавају од изазивања туче и учествовања у тучи;
 17. да се уздржавају од изражавања националне, расне и верске нетрпељивости;
 18. да поштују забране дискриминације, насиља и злостављања;
 19. да обаве санитарни преглед у надлежној здравственој установи ради несметаног остваривања практичне и блок наставе, по налогу Школе или санитарне инспекције, одн. по захтеву предузећа или друге организације са којом је Школа закључила уговор ради обављања практичне и блок наставе;
 20. да чувају од оштећења и уништења ђачку књижицу, сведочанство и друге јавне исправе које издаје школа;
 21. да родитељу, односно другом законском заступнику дају на увид ђачку књижицу, у коју одељењски старешина уноси успех ученика и напомене о постигнутом успеху, похвалама, наградама, васпитним и васпитно-дисциплинским мерама и да је у року који одреди одељењски старешина врати пошто је родитељ, односно други законски заступник потпише, осим у случајевима када је потребно да родитељ односно други законски заступник ученика ђачку књижицу потпише у школи.

Ученици који се не буду придржавали правила о одевању биће удаљени са наставе и послати кући да се адекватно обуку, а сваки изостанак у те сврхе биће евидентиран као неоправдан.

Непоштовање правила о одевању за ученике представља чињење лакше повреде обавезе ученика.

Члан 17.

Ученици су обавезни да буду у Школи најмање пет минута пре почетка наставе или другог облика образовно-васпитног рада.

Члан 18.

Ученици који су закаснили на час не смеју се задржавати у холовима, ходницима и другим просторијама Школе, већ одмах  одлазе да присуствују часу.

Члан 19.

По завршетку школских обавеза, ученици у реду и миру излазе из Школе.

Члан 20.

Редар је обавезан да буде у учионици најмање 10 минута пре почетка наставе.

Одељењски старешина сваке недеље одређује редара.

Редар:

1) проветрава учионицу пре почетка наставе и за време великог одмора и обавља друге радње са циљем да се учионица припреми за наставу;

2) извештава наставника о одсутним ученицима;

3)води рачуна о уредности учионоце;

3) пријављује наставнику сваки нестанак или оштећење имовине Школе, ;

4) обавештава наставника о променама које могу утицати на безбедност ученика или других лица;

Члан 21.

 1. ПОНАШАЊЕ РОДИТЕЉА УЧЕНИКА И ТРЕЋИХ ЛИЦА

Члан 22.

Родитељи, односно старатељи, ученика и трећа лица (у даљем тексту: остала лица) обавезни су да поштују Правила и друге опште акте Школе.

Члан 23.

Остала лица обавезна су да се приликом уласка у школску зграду јаве помоћном  особљу  ради упућивања до  одговарајућих  запослених  лица.

Члан  24.

Остала лица обавезна су да се према ученицима, запосленима и другим лицима која се затекну у школској згради или школском дворишту понашају уљудно.

Члан 25.

Родитељи  ученика, поред обавеза које су заједничке за сва остала лица, имају и следеће обавезе:

1) да благовремено правдају изостанке свог детета;

2) да на позив органа Школе, педагога, психолога или наставника дођу у Школу;

3) да редовно измирују новчана дуговања према Школи;

4) да редовно долазе на родитељске састанке и да се интересују за учење и владање свог детета;

5) да учествују у раду органа Школе чији су чланови;

6) да прате и сарађују са школом у случају предузимања појачаног васпитног рада према његовом детету;

 1. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 26.

Ученик треба да поштује правила понашања, а уколико их повреди школа појачава васпитни рад са учеником у оквиру одељењске заједнице, стручним радом одељењског старешине, психолога/педагога, посебних тимова, уз обавезно учешће родитеља, односно других законских заступника ученика.

Ученик који прекрши Правила понашања Школе може да одговара за лакшу повреду обавезе утврђену Правилником о правима, обавезама и одговорностима ученика Школе, односно за тежу повреду обавезе и за повреду забране, у складу са Законом о основама система образовања и васпитања и Правилником о правима, обавезама и одговорностима ученика Школе.

Одговорност запослених за учињену лакшу или тежу повреду обавеза или повреду забране регулисана је Правилником о дисциплинској и материјалној одговорности запослених и законима којима је регулисан њихов радно-правни статус.

Члан 27.

Даном ступања на снагу Правила престају да важе Правила о понашању у школи,  број 03-1/417 од 10.12.2010. године.

Члан 28.

Правила ступају на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли Школе.

Председник школског одбора:

Весна Субу

Правилник је заведен  под деловодним бројем 03-1/228. Од30.03.2018.. године, објављена су на огласној табли Школе дана 30.03.2018. године, а ступила су на снагу дана 07.04.2018. године.