Кувар

први разреддруги разредтрећи разред
недељногодишњенедељногодишњенедељногодишње
ТВПНТВПНБТВПНТВПНБТВПНТВПНБ
А1: ОБАВЕЗНИ ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ
1. Српски језик и књижевност3102264260
2. Српски језик као нематерњи језик268264260
3. Страни језик268264
4. Физичко васпитање268264260
5. Математика268264130
6. Рачунарство и информатика268
7. Историја260
8. Хемија134
9.  Екологија и заштита животне средине132
10. Географија134
11. Социологија са правима грађана130
А2: ОБАВЕЗНИ СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ
12. Здравствена култура268
13. Основи туризма и угоститељства268
14. Куварство124086012638419290106300180120
15. Националне кухиње260
16. Основе услуживања130
17. Економика туристичких и угоститељских предузећа132
18.  Туристичка географија132
19. Предузетништво260
20. Исхрана268
21. Професионална пракса3060
Б: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ
1. Грађанско васпитање/Верска настава134132130
2. Изборни предмети према програму образовног профила264260