Туристички техничар

I РАЗРЕДII РАЗРЕДIII РАЗРЕДIV РАЗРЕДУКУПНО
недељногодишњенедељногодишњенедељногодишњенедељногодишњегодишње
ТВПНТВПНБТВПНТВПНБТВПНТВПНБТВПНТВПНБТВПНБΣ
А1: ОБАВЕЗНИ ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ18259466134169279123601649661715
1.Српски језик и књижевност399396393390378378
1.1____________језик и књижевност*399396393390378378
2.Српски као нематерњи језик*266264262260252252
3.Страни језик266264262260252252
4.Физичко васпитање266264262260252252
5.Математика266264262260252252
6.Рачунарство и информатика2666666
7.Историја266264130130
8.Музичка  култура1303030
9.Физика2666666
10.Географија1332649797
11.Хемија2666666
12.Биологија2666666
13.Социологија са правима грађана2606060
А2: ОБАВЕЗНИ СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ742311321205561601601921501464341861805661501801801209756583725702575
1.Страни језик II399396393390378378
2.Основи туризма и угоститељства2666666
3.Основи економије2666666
4.Агенцијско и хотелијерско пословање413290561601921204124120461201801205363724501358
5.Економика и организација туристичких предузећа2646464
6.Пословна кореспонденцијa2626262
7.Туристичка  географија262260122122
8.Психологија у туризму2626262
9.Финансијско пословање2626262
10.Маркетинг у туризму и угоститељству2626262
11.Историја уметности3939393
12.Предузетништво2606060
13.Професионална пракса303060120120
Б: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ133396393390312312
1.Грађанско васпитање / Верска настава133132131130126126
2.Изборни предмет264262260186186
Укупно А1+A22668581981202156672160192150266806186180206660018018012029367243725704602
Напомена:*За ученике који наставу слушају на матерњем језику националне мањине