Кувар

први разред други разред трећи разред
недељно годишње недељно годишње недељно годишње
Т В ПН Т В ПН Б Т В ПН Т В ПН Б Т В ПН Т В ПН Б
А1: ОБАВЕЗНИ ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ                                          
1. Српски језик и књижевност 3 102 2 64 2 60
2. Српски језик као нематерњи језик 2 68 2 64 2 60
3. Страни језик 2 68 2 64
4. Физичко васпитање 2 68 2 64 2 60
5. Математика 2 68 2 64 1 30
6. Рачунарство и информатика 2 68
7. Историја 2 60
8. Хемија 1 34
9.  Екологија и заштита животне средине 1 32
10. Географија 1 34
11. Социологија са правима грађана 1 30
А2: ОБАВЕЗНИ СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ
12. Здравствена култура 2 68
13. Основи туризма и угоститељства 2 68
14. Куварство 12 408 60 12 6 384 192 90 10 6 300 180 120
15. Националне кухиње 2 60
16. Основе услуживања 1 30
17. Економика туристичких и угоститељских предузећа               1     32                    
18.  Туристичка географија 1 32
19. Предузетништво 2 60
20. Исхрана 2 68
21. Професионална пракса 30 60
Б: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ                                          
1. Грађанско васпитање/Верска настава 1 34 1 32 1 30
2. Изборни предмети према програму образовног профила 2 64 2 60