На основу 57 став 1. тачка 1 Закона о основама система образовања и васпитања (“Службени гласник РС”, број 72/09) и члана 42. тач. 1  Статута, школски одбор Економско-трговинске школе “Јован Трајковић” у Зрењанину, на седници одржаној 10. 12. 2010. године донео је

 

П Р А В И Л А   П О Н А Ш А Њ А   У   Ш К О Л И

 

  1. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

 

Члан 1.

Правилима понашања у школи (у даљем тексту: Правила) уређује се понашање запослених, ученика, родитеља ученика и трећих лица у ЕТШ „Јован Трајковић” у Зрењанину (у даљем  тексту: Школа).

 

Члан 2.

Поштовањем Правила обезбеђује се успешно одвијање образовно-васпитне делатности Школе, побољшавају се радна дисциплина и безбедност у Школи, чување школске имовине и имовине ученика, запослених, родитеља ученика и трећих лица и доприноси се повећању угледа Школе.

 

Члан 3.

У Школи се негују односи међусобног разумевања и уважавања личности уче­ника, запослених и родитеља ученика.

 

Члан 4.          

У Школи су забрањене активности којима се угрожавају, омаловажавају, дискриминишу или издвајају лица, односно групе лица, по основу: расне, националне, етничке, језичке, верске или полне припадности, физичких и психичких својстава, сметњи у развоју и инвалидитета, здравственог стања, узраста, социјалног и културног порекла, имовног стања, односно политичког опредељења и подстицање или не­спре­чавање таквих активности, као и по другим основима утврђеним законом којим се прописује забрана дискриминације.

Под дискриминацијом лица или групе лица сматра се свако непосредно или посредно, на отворен или прикривен начин, искључивање или ограничавање права и слобода, неједнако поступање или пропуштање чињења, односно неоправдано правље­ње разлика повлађивањем или давањем првенства.

Не сматрају се дискриминацијом посебне мере уведене ради постизања пуне равноправности, заштите и напретка лица, односно групе лица која се налазе у неједна­ком положају.

Препознавање облика дискриминације од стране запосленог, ученика или тре­ћег лица у Школи врши се на основу ближих критеријума које заједнички прописују министар просвете и министар надлежан за послове људских права.

 

 

Члан 5.

У Школи су забрањени:

1) физичко, психичко и социјално насиље;

2) злостављање и занемаривање ученика;

3) физичко кажњавање и вређање личности, односно сексуална злоупотреба ученика или запослених.

 

Члан 6.

Под насиљем и злостављањем подразумева се сваки облик једанпут учињеног или понављаног вербалног или невербалног понашања које има за последицу стварно или потенцијално угрожавање здравља, развоја и достојанства личности ученика или запосленог.

Занемаривање и немарно поступање представља пропуштање Школе или запосленог да обезбеди услове за правилан развој ученика.

Школа је дужна да одмах поднесе пријаву надлежном органу ако се код ученика примете знаци насиља, злостављања или занемаривања.

 

Члан 7.

Под физичким насиљем, у смислу Правила, сматрају се:

1) физичко кажњавање ученика од стране запослених и других одраслих особа;

2) свако понашање које може да доведе до стварног или потенцијалног телесног повређивања ученика или запосленог;

3) насилно понашање запосленог према ученицима или другим запосленим лицима, као и ученика према другим ученицима или запосленим лицима.

Под психичким насиљем, у смислу Правила, сматра се понашање које доводи до тренутног или трајног угрожавања психичког и емоционалног здравља и достојанства ученика или запосленог.

Под социјалним насиљем, у смислу Правила, сматра се искључивање ученика из групе вршњака и различитих облика социјалних активности установе.

 

Члан 8.

У Школи је забрањен сваки облик насиља и злостављања о којима говоре Пра­ви­ла, од стране ученика, његовог родитеља, односно старатеља или одраслог лица, над наставником, стручним сарадником и другим запосленим лицима.

Због повреде забране из става 1. овог члана против родитеља, односно старате­ља ученика покреће се прекршајни, односно кривични поступак.

 

Члан 9.

Поступање у Школи као одговор на насиље и злостављање спроводи се према Протоколу поступања у установи у одговору на насиље и злостављање, који утврђује садржај и начине спровођења превентивних и интервентних активности, услове и начине за процену ризика, начине заштите од насиља, злостављања и занемаривања, а доноси га министар просвете.

Препознавање невербалних облика злостављања ученика од стране запосленог за време неге, одмора и рекреације и других облика васпитно-образовног рада врши се на основу ближих услова које прописује министар просвете.

 

 

Члан 10.

Према ученицима који чине повреде обавеза ученика и повреде забрана дискри­минације, насиља, злостављања и занемаривања могу се примењивати само оне мере које су утврђене законом или општим актом Школе.

 

Члан 11.

У Школи  је забрањено страначко организовање и деловање и коришћење школских просторија у такве сврхе.

 

 

  1. ПОНАШАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ

 

Члан 12.

Запослени имају обавезу да својим радом, укупним понашањем и изгледом  доприносе угледу Школе и развијању позитивне атмосфере у Школи.

Пре ступања запосленог на рад , доставља се обавештење о забрани вршења злостављања и правима, обавезама и одговорностима запосленог и послодавца у вези са забраном вршења злостављања.

Члан 13.

Сви запослени су обавезни:

1) да редовно и на време долазе на посао;

2) да савесно обављају послове свог радног места;

3) да благовремено обавештавају директора, помоћника директора или секре­тара Школе о спречености за рад;

4) да се уздржавају од радњи којима се крше права ученика запослених и других лица ;

5) да се  старају о остваривању права, обавеза и одговорности ученика;

6) да пријављују директору Школе или школском одбору кршење права ученика;

7) да долазе на посао прикладно одевени;

9) да не пуше унутар школских просторија и школског  дворишта

10) да не уносе у Школу или  школско двориште оружје или друга опасна средства којима се може угрозити живот и тело ученика, запослених и трећих лица или се може нанети материјална штета;

11) да за време школског часа не користе мобилни телефон нити друга средства којима се може омести процес рада;

12) да не оштећују имовину Школе, ученика, запослених, родитеља ученика и трећих лица;

13) да користе средства Школе и потрошни материјал само у службене сврхе;

14) да не износе школску евиденцију, потрошни материјал и средства Школе,

 

 

Члан 14.

Наставник је обавезан да у Школу дође најмање 10 минута пре почетка часа.

Дежурни наставник је обавезан да у Школу дође најмање 20 минута пре почетка наставе у смени.

 

Члан 15.

Дежурни наставник дежурство обавља пре почетка смене и за време великог одмора.

 

Члан 16.

Дежурни наставник је дужан да се понаша у складу са Правилником о заштити и безбедноти ученика у установи.

 

 

Члан 18.

Спремачица је обавезна да пре и после одржавања хигијене у просторијама у  којима се одвија рад наставника и других запослених, дежура у холу или ходнику Школе, односно испред просторија у којима одржава хигијену.

За време у које спремачица користи дневни одмор или је из других разлога одсутна са свог радног места, друге спремачице преузимају надзор над њеним радним местом, у складу са распоредом који утврђује директор на предлог секретара Школе.

 

Члан 19.

Домар и спремачице обавезни су да без одлагања обавештавају дежурног наставника, директора, помоћника директора или секретара  Школе о свакој промени која може довести до нарушавања реда и безбедности у Школи.

 

 

III. ПОНАШАЊЕ УЧЕНИКА

 

Члан 20.

Ученици су обавезни:

1) да се придржавају Правила и других општих аката Школе у просторијама Школе и школском дворишту, на другом месту на којем се изводи  образовно-васпитни рад, као и на путу између куће и Школе;

2) да се придржавају одлука органа Школе;

3) да поступају по налогу директора, помоћника директора, наставника и струч­них сарадника;

4) да се за решавање проблема у односима са другим ученицима, наставницима, родитељима ученика или трећим лицима обраћају дежурном наставнику или одељењ­ском старешини, а по потреби и другим лицима запосленим у Школи;

5) да редовно похађају наставу и друге облике  образовно-васпитног рада и да уредно извршавају своје школске обавезе;

6) да не закашњавају на наставу нити на друге облике образовно-васпитног рада;

7) да савесно раде на усвајању знања, вештина и вредносних ставова пропи­саних школских програмом;

8) да прате сопствени напредак и да извештавају о томе наставнике и родитеље, односно старатеље;

9) да у поступку оцењивања покажу своје стварно знање без коришћења разних облика преписивања и других недозвољених облика помоћи;

10) да не ометају извођење наставе и да не напуштају час или други облик обра­зовно-васпитног рада без претходног одобрења наставника;

11) да поштују личност других ученика, наставника и осталих запослених у Школи;

12) да се уљудно понашају према другим ученицима, запосленима у Школи, родитељима ученика и трећим лицима;

13) да се пристојно одевају;

14) да благовремено правдају изостанке;

15) да чувају имовину Школе и чистоћу и естетски изглед школских просторија и школског дворишта;

16) да се старају о очувању животне средине и да се понашају у складу с прави­лима еколошке етике;

17) да се уздржавају од уношења било каквих измена у школској евиденцији;

18) да за време образовно-васпитног рада поштују забрану употребе мобилног телефона и свих других средстава којима се може ометати рад;

19) да у згради Школе и школском дворишту, за време обављања образовно-васпитног рада ван зграде Школе и школског дворишта, као ни на путу између куће и  Школе, не носе оружје или друга опасна средства којима се може угрозити живот и тело ученика, запослених, родитеља ученика и трећих лица или се може нанети материјална штета;

20) да се уздржавају од употребе дувана, алкохола, наркотичких и сличних средстава и од подстрекавања других ученика  на такву употребу;

21) да се уздржавају од изазивања туче и учествовања у тучи;

22) да се уздржавају од изражавања националне, расне и верске  нетрпељивости;

 

Члан 21.

Ученици су обавезни да буду у Школи најмање пет минута пре почетка наставе или другог облика образовно-васпитног рада.

 

Члан 22.

 

Ученици који су закаснили на час не смеју се задржавати у холовима, ходницима и другим просторијама Школе, већ одмах  одлазе да присуствују часу.

 

Члан 23.

По завршетку школских обавеза, ученици у реду и миру излазе из Школе.

 

Члан 24.

Редар је обавезан да буде у учионици најмање 10 минута пре почетка наставе.

Одељењски старешина сваке недеље одређује редара.

Редар:

1) проветрава учионицу пре почетка наставе и за време великог одмора и обавља друге радње са циљем да се учионица припреми за наставу;

2) извештава наставника о одсутним ученицима;

3) чува личне предмете, књиге и прибор ученика;

4) пријављује наставнику сваки нестанак или оштећење имовине Школе, учени­ка или запослених лица;

5) обавештава наставника о променама које могу утицати на безбедност ученика и/или других лица;

 

 

 

 

 

Члан 25.

  1. ПОНАШАЊЕ РОДИТЕЉА УЧЕНИКА И ТРЕЋИХ ЛИЦА

 

Члан 26.

Родитељи, односно старатељи, ученика и трећа лица (у даљем тексту: остала лица) обавезни су да поштују Правила и друге опште акте Школе.

 

Члан 27.

Остала лица обавезна су да се приликом уласка у школску зграду јаве помоћном  особљу  ради упућивања до  одговарајућих  запослених  лица.

 

Члан  28.

Остала лица обавезна су да се према ученицима, запосленима и другим лицима која се затекну у школској згради или школском дворишту понашају уљудно.

 

Члан 29.

Родитељи  ученика, поред обавеза које су заједничке за сва остала лица, имају и следеће обавезе:

1) да благовремено правдају изостанке свог детета;

2) да на позив органа Школе, педагога, психолога или наставника дођу у Школу;

3) да редовно измирују новчана дуговања према Школи;

4) да редовно долазе на родитељске састанке и да се интересују за учење и владање свог детета;

5) да учествују у раду органа Школе чији су чланови;

 

 

  1. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

 

Члан 30.

Даном ступања на снагу Правила престаје да важи Правилнк о понашању ученика, запослених и родитеља ученика школе, заведен под бројем 03-1/20 од 24.12.2003. године.

Члан 31.

Правила ступају на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли Школе.

Председник школског одбора:

Бранислава Зубац

 

 

 

 

 

 

Правила су заведена под деловодним бројем 03-1/417. Од 10.12. 2010. године, објављена су на огласној табли Школе дана 14.12.2010. године, а ступила су на снагу дана 22.12. 2010. године.

 

Секретар школе:

Оливера Даковић