На основу чл. 100. и 119. став 1. тачка 1) Закона о основама система обра­зо­вања и васпитања („Службени гласник РС“, број 88/17,27/2018-др.закони и 10/2019),Школски одбор Економско-трговинске  школе „Јован Трајковић“ у Зрењанину,донео је :

Статут школе,дел. бр.03-1/55, од 29.1.2018,године,ступио на снагу 08.2.2018.године,

Одлуку о изменама и допунама Статута бр. 03-1/677.од 03.12.2018.године;ступиле на снагу:13.12.2018.године

Одлуку о изменама и допунама Статута 03-1/197,од 26.03.2019.године;ступиле на снагу 04.4.2019.године

Одлуку о изменама и допунама Статута 03-1/255.од17.4. 2019.године,ступиле на снагу 26.4.2019.године

 Школски одбор Економско-трговинске школе „Јован Трајковић“ Зрењанин,на седници одржаној дана:12.6.2019. године, утврдио је пречишћен:

 

С Т А Т У Т  Ш К О Л Е

пречишћен текст

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим статутом (у даљем тексту: Статут) ближе се уређују:

1) организација, начин рада, управљање и руковођење у Економско-трговинској школи „Јован Трајковић“ у Зрењанину. (у даљем тексту: Школа);

2) поступање органа Школе ради обезбеђивања остваривања права и обавеза ученика и права и обавеза родитеља односно другог законског заступника (у даљем тексту: родитељ);

3) заштита и безбедности ученика и запослених у Школи (у даљем тексту: запослени) и мере за спречавање повреда забрана утврђених Законом о основама система образовања и васпитања;

4) начин објављивања општих аката и обавештавања свих заинтересованих страна о од­лу­кама органа Школе;

5) друга питања, у складу са законом.

 Члан 2.

Школа је установа  која обавља делатност средњег образовања и васпитања, у складу са Уставом Републике Србије, међународним правним актима, законом, подза­кон­ским актима, Статутом и другим општим актима Школе.

Члан 3.

У обављању делатности средњег образовања и васпитања Школа је ималац права, обавеза и одговорности у складу са законом, оснивачким актом и Статутом.

Школа врши јавна овлашћења и поред делатности образовања и васпитања обавља и друге делатности којима се омогућава или унапређује делатност образовања и васпитања.

Канцеларијско пословање Школе обавља у складу са Правилником о канцеларијском пословању Школе.

Члан 4.

У вршењу јавних  овлашћења Школа води евиденцију и издаје јавне исправе у скла­ду са законом и подзаконским актом.

Подаци  се у евиденцију, јавне и друге исправе уносе на српском језику, ћири­лич­ним писмом, а за припаднике националних мањина( мађарски језик) евиденције се воде и јавне исправе издају на том језику у складу са законом.

Члан 5.

У Школи су, према запосленом, ученику, родитељу или трећем лицу, забрањени:

1) дискриминација и дискриминаторно поступање;

2) физичко, психичко, социјално, сексуално, дигитално и свако друго насиље;

3) злостављање и занемаривање;

4) понашање које вређа углед, част или достојанство;

5) страначко организовање и деловање.

Члан 6.

У Школи су забрањени дискриминација и дискриминаторско поступање, којим се на непосредан или посредан, отворен или прикривен начин, неоправдано прави разлика или неједнако поступа, односно врши пропуштање (искључивање, ограничавање или давање првенства), у односу на лице или групе лица, као и на чланове њихових породица или њима блиска лица на отворен или прикривен начин, а који се заснива на раси, боји коже, прецима, држављанству, статусу мигранта, односно расељеног лица, националној припадности или етничком пореклу, језику, верским или политичким убеђењима, полу, родном идентитету, сексуалној оријентацији, имовном стању, социјалном и културном пореклу, рођењу, генетским особеностима, здрав­стве­ном стању, сметњи у развоју и инвалидитету, брачном и породичном статусу, осуђи­ваности, старосном добу, изгледу, чланству у политичким, синдикалним и другим организацијама и другим стварним, односно претпостављеним личним својствима, као и по другим основима утврђеним законом којим се прописује забрана дискриминације. Не сматрају се дискриминацијом посебне мере уведене ради постизања пуне равноправности, заштите и напретка лица, односно групе лица која се налазе у нејед­наком положају.

Школа је  дужна да предузме све мере прописане Законом о основама систама образовања и васпитања када се посумња или утврди дискриминаторно понашање у Школи.

Члан 7.

Под насиљем и злостављањем подразумева се сваки облик једанпут учињеног, односно понављаног вербалног или невербалног понашања које има за последицу стварно или потенцијално угрожавање здравља, развоја и достојанства личности ученика.

Занемаривање и немарно поступање представља пропуштање Школе или запосленог да обезбеди услове за правилан развој ученика.

Школа је дужна да одмах поднесе пријаву надлежном органу ако се код ученика примете знаци насиља, злостављања или занемаривања.

Члан 8.

Физичким насиљем сматра се: физичко кажњавање ученика од стране запо­сле­ног, родитеља или трећег лица у Школи; свако понашање које може да доведе до ствар­ног или потенцијалног телесног повређивања ученика или запосленог; насилно понаша­ње запосленог према ученику, као и ученика према другом ученику или запо­сленом.

Психичким насиљем сматра се понашање које доводи до тренутног или трајног угрожавања психичког и емоционалног здравља и достојанства.

Социјалним насиљем сматра се искључивање ученика из групе вршњака и различитих облика активности Школе.

Сексуалним насиљем и злостављањем сматра се понашање којим се ученик сексуално узнемирава, наводи или приморава на учешће у сексуалним активностима које не жели, не схвата или за које није развојно дорастао или се користи за прости­туцију, порнографију и друге облике сексуалне експлоатације.

Дигиталним насиљем и злостављањем сматра се злоупотреба информационо комуникационих технологија која може да има за последицу повреду друге личности и угрожавање достојанства и остварује се слањем порука електронском поштом, смс-ом, ммс-ом, путем веб-сајта (web site), четовањем, укључивањем у форуме, социјалне мре­же и другим облицима дигиталне комуникације.

Школа је дужна да надлежном органу пријави сваки облик насиља, злостав­ља­ња и занемаривања у Школи почињен од стране родитеља или трећег лица у Школи.

Члан 9.

У Школи је забрањено свако понашање којим се вређа углед, част или досто­јанство – запосленог према ученику; ученика према запосленом; родитеља или трећег лица према запосленом; запосленог према родитељу; ученика према другом ученику.

Директор Школе (у даљем тексту: дирек­тор) дужан је да у року од три дана од дана сазнања за повреду забране из става 1. овог члана предузме одговарајуће активности и мере у оквиру надлежности Школе.

Члан 10.

У Школи је забрањено страначко организовање и деловање и коришћење простора Школе у те сврхе.

Члан 11.

Према ученицима који чине повреде обавеза ученика и повреде забрана могу се примењивати само оне мере које су утврђене законом или општим актом Школе.

 

  II. СТАТУСНЕ ОДРЕДБЕ

 

 1. Назив и седиште

Члан 12.

Назив школе је: ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА „ ЈОВАН ТРАЈКОВИЋ” Зрењанин.

Седиште школе: Зрењанин, ул.Скерлићева бб

Оснивач школе је Аутономна покрајина.

Школа је носилац права, обавеза и одговорности у остваривању делатности средњег образовања и васпитања, у складу са законом. За своје обавезе у правном промету са трећим лицима школа одговара свим средствима којима располаже.

Члан 13.

Школа је уписана у судски регистар код  код Привредног  суда у Зрењанину  и води се у регистарском уложку бр. 5-73.

Матични број школе је: 08114277      

Порески идентификациони број (ПИБ) школе је: 101165258

Члан 14.

Школа има својство правног лица са правима, обавезама и одговорностима који проистичу из Устава Републике Србије, закона, оснивачког акта и Статута.

Члан 15.

Школа може да врши статусне промене, о чему одлуку доноси Школски одбор Школе (у даљем тексту: Школски одбор), уз сагласност оснивача.

Члан 16.

Одлуку о промени назива и седишта Школе доноси Школски одбор уз сагласност министарства надлежног за послове образовања, односно Аутономне покрајине.

Члан 17.

Школа не може да врши статусне промене, промену назива и седишта у току наставне године.

Изузетно, уколико наступе околности услед којих је спречено несметано одви­јање наставе, статусна промена седишта може се извршити у току наставне године, уз сагласност Министарства.

 2. Заступање и представљање

Члан 18.

Школу представља и заступа директор.

У случају привремене одсутности или спречености директора да обав­ља дуж­ност, замењује га наставник или стручни сарадник у Школи на ос­нову писаног ов­лаш­ћења директора, односно Школског одбора, у складу са за­ко­ном.

Овлашћење се може односити на све послове из надлежности директора или на поједине послове из његове надлежности.

Школски одбор даје овлашћење из става 1. овог члана ако директор за то нема мо­гућности или пропусти да то учини.

3. Печат и штамбиљ

 Члан 19.

Школа има два  велика печата, два мала печата и два  штамбиља.

Члан 20.

Велики печат Школе има облик круга, пречника 60 мм, са малим грбом Републике Србије, грбом и традиционалним грбом Аутономне покрајине Војводине који се постављају десно од грба Републике Србије у средини.

Текст великог печата исписан је на српском језику ћириличним писмом, на мађарском, румунском и словачком језику и писму.

Мали печат Школе има облик круга, пречника 28 мм, са малим грбом Републике Србије, грбом и традиционалним грбом Аутономне покрајине Војводине који се постављају десно од грба Републике Србије у средини.

Текст малог печата исписан је на српском језику ћириличним писмом.

Текст великог и малог печата је исписан у концентричним круговима око малог грба Рeпублике Србије, грба и традиционалног грба Аутономне покрајине Војводине. У спољашњем кругу печата исписан је назив: Република Србија. У првом следећем кругу испод назива Републике уписује се назив: Аутономна покрајина Војводина. У следећем унутрашњем кругу исписано је: Економско трговинска школа „Јован Трајковић“. Седиште Зрењанин исписано је у следећем унутрашњем кругу, испод назива установе.

Великим печатом оверавају се јавне исправе које Школа издаје и други акти у вршењу јавних овлашћења Школе

Мали  печат се користи за оверавање аката из области канцеларијског пословања, уговора и појединачних правних аката;  у платном промету за финансијско пословање.

в)  Штамбиљ Школе служи за евидентирање послатих, примљених и других  аката.

Штамбиљ школе је правоугаоног облика и садржи назив и седиште школе,рубрике за упис датума пријема и броја под којим се акт заводи, служи за евидентирање послатих, примљених и других  аката.

Члан 21.

За издавање, руковање и чување печата одговоран је директор школе и запослени који га користе у свакодневном раду.

Члан 22.

Велики печат и један мали печат чува секретар школе, а преостале печате и штамбиљ чувају, односно у оквиру својих послова употребљава  административна и рачуноводствена служба школе

Члан 23.

На руковање печатом, издавање и чување печата сходно се примењују одредбе Закона о печату државних и других органа и прописи о раду органа државне управе, а та материја може се уредити и Правилником о канцеларијском пословању Школе, у складу с наведеним законом и другим прописима.

 

III. ДЕЛАТНОСТ ШКОЛЕ

Члан 24.

Школа обавља делатност средњег образовања и васпитања остваривањем школ­­ског програма средњег стручног образовања (у даљем тексту: Школски програм).

Поред Школског програма, Школа може да  остварује специјалистичко и мајсторско образовање у трајању од годину дана до две године, и друге облике стручног образовања:образовање за рад у трајању од две године,стручно оспособљавање и обука до годину дана у складу са Законом..

 Шифра делатности је: 8532.(средње стручно образовање)

Члан 25.

Образовно-васпитни рад обавља се на српском језику, а за припаднике националних мањина образовно-васпитни рад остварује се на језику те националне мањине( мађарски језик).

Члан 26.

Школа може да обавља и проширену делатност, под условима  прописаним Законом, ­  на основу одлуке Школског одбора донете уз сагласност Министарства..

Проширена делатност се одвија организовањем курсевa из дактилографије, информатике и рачунарства, вођењу пословних књига – књиговодства, као и организовањем обуке из страних језика: енглеског,немачког, француског,  руског  језика,италијанског језика .

Школа може да остварује програме обука, у складу са потребама тржишта.

 Шифра проширене делатности је: 8559

Члан 27.

Средње образовање и васпитање у Школи се остварује кроз:

1) наставу обавезних предмета и изборних програма и активности;

2) наставу, припремни и консултативно-инструктивни рад с ванредним учени­ком,

3) допунску, додатну и припремну наставу;

4) практичну наставу и професионалну праксу;

5) остваривање програма и активности којима се развијају способности за ре­ша­ва­ње про­блема, комуникација, тимски рад, самоиницијатива и подстицање предузет­нич­­ког духа;

5) додатну подршку у образовању и васпитању (мере индивидуализације, ИОП-1 и ИОП-2);

6) рад са ученицима са изузетним способностима (ИОП-3);

7) културне и спортске активности;

8) слободне активности;

9) екскурзије;

10) остваривање програма каријерног вођења и саветовања;

11) остваривање програма безбедности и здравља на раду;

12) остваривање програма заштите животне средине;

13) сарадњу са породицом;

14) сарадњу са локалном самоуправом;

15) остваривање програма заштите од дискриминације, од понашања које вређа углед, част и достојанство, од насиља, злостављања и занемаривања и програма превенције других облика ризичног понашања;

16) друштвено-корисни рад;

17) друге активности, у складу са законом.

.

IV. СРЕДСТВА ШКОЛЕ

Члан 28.

Земљиште, зграде и друга средства која су стечена, односно која стекне Шко­ла, у јавној су својини и користе се за обављање њене делатности.

Члан 29.

Средства за рад Школе обезбеђују се из буџета Републике, из буџета Аутоном­не покрајине и из буџета Града Зрењанина, у складу са Законом о основама система образовања и васпитања.

Члан 30.

Школа може да оствари и сопствене приходе по основу донација, спонзорства, уговора и других послова, у складу са законом.

Остваривање прихода, евидентирање и коришћење средстава из става 1. овог члана врши се у складу са прописима којима се уређује буџетски систем.

Члан 31.

Ради остваривања вишег квалитета образовања, Школа може да стиче средства:

1) добровољним учешћем родитеља, односно старатеља ученика;

2) учешћем општине/града Зрењанина;

3) учешћем спонзора или донатора;

4) од проширене делатности;

 

Средства из става 1. овог члана  користе се за побољшање услова образовања и васпитања у погледу простора, опреме и наставних средстава, за остваривање про­грама који нису делатност Школе, као и за исхрану ученика и помоћ ученицима.

Школа је у располагању средствима која користи ограничена посебним закон­ским одредбама.

 

V. ОРГАНИ ШКОЛЕ

Члан 32.

Школа има органе управљања и руковођења, стручне и саветодавне органе, у складу са законом, оснивачким актом и Статутом.

 

1. Школски одбор

Члан 33.

Школски одбор је орган управљања у Школи.

 

1) Састав и избор Школског одбора

Члан 34.

Школски одбор има девет чланова, укључујући у тај број и председника. У школски одбор скупштина града Зрењанина, именује три представника: привредне коморе, занатлија, удружења послодаваца, националне организације за запошљавање, синдиката и других заинтересованих за рад школе из подручја рада школе.

Чланове Школског одбора именује и разрешава Скупштина града Зрењанина, а председника бирају чланови већином гласова од  укупног броја чланова Школског одбора.

Школски одбор чине по три представника запослених, родитеља и три пред­ставника на предлог општине/града Зрењанина.

Чланове Школског одбора из реда запослених предлаже Наставничко веће Шко­ле (у даљем тексту: Наставничко веће), а из реда родитеља – Савет родитеља Шко­ле (у даљем тексту: Савет родитеља), тајним изјашњавањем.

За члана Школског одбора из реда запослених може бити предложен и запослени који није члан Наставничког већа.

За члана Школског одбора из реда родитеља може бити предложен и родитељ ученика Школе који није члан Савета родитеља.

О предлогу овлашћеног предлагача одлучује Скупштина  града Зрењанина.

Поступак за именовање чланова Школског одбора покреће се најкасније три месеца пре истека мандата претходно именованим члановима тог органа, а предлог овлашћених предлагача доставља се Скупштини  града најкасније месец дана пре истека мандата претходно именованим члановима.

Уколико је предлог овлашћених предлагача за члана Школског одбора из реда запослених у Школи и родитеља спроведен у складу са законом, Скупштина локалне самуправе  дужна је да усвоји њихов предлог.

Мандат Школског одбора траје четири године.

Члан 35.

За члана Школског одбора не може да буде предложено ни именовано лице:

1) које је правноснажном пресудом осуђено за кривично дело за које је изре­че­на безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца или које је правноснажно осуђено за кривично дело: насиље у породици, одузимање малолетног лица, запушта­ње и злостављање малолетног лица или родоскврнуће; за кривична дела примање или давање мита; за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, ни лице за које је, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;

2) које би могло да заступа интересе више структура (родитеља, запослених у Школи, представника јединице локалне самоуправе), осим чланова синдиката;

3) чији су послови, дужност или функција неспојиви са обављањем послова у органу управљања у складу са законом којим се уређује спречавање сукоба интереса при вршењу јавних функција;

4) које је већ именовано за члана органа управљања друге установе за обра­зо­вање и васпитање (у даљем тексту: установа);

5) које је изабрано за директора друге установе;

6) које обавља послове секретара или помоћника директора те Школе;

7) у другим случајевима, утврђеним законом.

Члан 36.

Ако овлашћени предлагач не спроведе поступак у складу са Законом о основа­ма система образовања и васпитања, или предложи кандидата супротно његовим од­ред­ба­ма, Скупштина града одређује рок за усклађивање с тим законом.

Ако овлашћени предлагач ни у датом року не поступи у складу са Законом о основама система образовања и васпитања, Скупштина града именоваће чланове Школског одбора без предлога овлашћеног предлагача.

  

2) Престанак дужности школског одбора

Члан 37.

Школском одбору престаје дужност истеком мандата.

Изузетно, Школски одбор коме је истекао мандат наставља са радом до именовања привременог Школског одбора.

Скупштина града разрешиће, пре истека мандата, поједине чланове, укључујући и председника Школског одбора или Школски одбор у целости, на лични захтев члана, као и у случају:

1) да Школски одбор доноси незаконите одлуке или не доноси одлуке које је на основу закона и статута дужан да доноси;

2) да члан Школског одбора неоправданим одсуствовањима или несавесним радом онемогућава рад тог органа;

3)  да у поступку преиспитивања акта о именовању утврди неправилности;

4) да се покрене иницијатива за разрешење члана Школског одбора, на пред­лог овлашћеног предлагача, односно због престанка основа по којем је именован у Школ­ски одбор;

5) наступи неки од услова из члана 116. став 9. Закона о основама система об­ра­зовања и васпитања, који су сметња за предлагање и именовање за члана органа уп­рав­љања установе.

Изборни период новоименованог појединог члана Школског одбора траје до истека мандата тог органа.

Члан 38.

Када Mинистарство утврди неправилности у поступку именовања, односно раз­решења Школског одбора, Скупштина града  дужна је да одмах, а најкасније у року од 15 дана од дана достављања акта којим се налаже мера, отклони утврђене неправилности.

Ако Скупштина града, не покрене поступак за преиспитивање акта о именовању, односно разрешењу Школског одбора и не усаг­ла­си га са Законом о основама система образовања и васпитања, у року из претходног ста­ва овог члана, министар разрешава постојећи и именује привремени Школски одбор.

Министар ће именовати привремени Школски одбор ако Скупштина града,  не именује нове чланове Школског одбора до истека мандата претходно именованим члановима Школског одбора.

Мандат привременог Школског одбора траје до именовања новог Школског од­бора.

 

3) Надлежност, рад и одговорност школског одбора

Члан 39.

Школски одбор:

1) доноси статут, правила понашања у Школи, пословник о свом раду и друге оп­ште акте и даје сагласност на акт о организацији и систематизацији послова;

2) доноси програм образовања и васпитања, Развојни план Школе и Годишњи план рада Школе и усваја извештаје о њиховом остваривању, вредновању и самовред­новању;

3) одлучује о статусној промени и о промени назива и седишта Школе;

4) разматра поштовање општих принципа, остваривање циљева образовања и вас­­питања и стандарда постигнућа и предузима мере за побољшање услова рада и ос­тва­ривање образовно-васпитног рада;

5) учествује у самовредновању квалитета рада Школе;

6) усваја извештај о самовредновању квалитета рада Школе;

7) утврђује предлог финансијског плана за припрему буџета Републике Србије;

8) доноси финансијски план Школе, у складу са законом;

9) одлучује о пословању Школе и коришћењу њених средстава;

10) одлучује о давању на коришћење, односно у закуп, школског простора;

11) доноси одлуку о проширењу делатности Школе;

12) одлучује о коришћењу средстава остварених радом Ученичке задруге и прикупљених од родитеља ученика, на предлог Савета родитеља;

13) доноси одлуке по предлозима Савета родитеља, даје одговоре на питања и из­јашњава се о ставовима које му упућује тај орган;

14) усваја извештај о пословању Школе, годишњи обрачун и извештај о извођењу екскурзија, односно наставе у природи;

15) усваја извештаје о раду директора и извештаје о раду Школе;

16) расписује конкурс за избор директора и бира  чланове Коми­си­је за избор директора, као и њихове заменике;

17) даје мишљење и предлаже министру избор директора;

18) Закључује са директором установе уговор у складу са Законом;

19) одлучује о правима и обавезама директора;

20) одлучује по жалби на решење директора;

21) даје овлашћење ради замењивања одсутног или спреченог директора у случају да директор пропусти да то учини;

22) именује чланове Стручног актива за развојно планирање;

23) доноси план стручног усавршавања запослених и усваја извештај о њего­вом остваривању;

24) обавља и друге послове у складу са законом, актом о оснивању и Статутом.

Члан 40.

Школски одбор доноси одлуке већином гласова од укупног броја чланова.

Члан 41.

Седници Школског одбора имају право да присуствују и да учествују у њеном раду два представника Ученичког парламента Школе (у даљем тексту: Ученички пар­ламент) и представник синдиката у Школи, без права одлучивања.

Лица из става 1. овог члана имају право да им се благовремено уруче позив и ма­теријал за седницу.

Члан 42.

За обављање послова из своје надлежности Школски одбор одговара Скуп­шти­ни града Зрењанина и оснивачу Школе.

 

2. Савет родитеља

Члан 43.

Савет родитеља чини по један представник родитеља ученика сваког одељења,а  сразмерно су заступљени  родитељи ученика припадника националне мањине

Чланови Савета родитеља бирају се на почетку сваке школске године, на пр­вом родитељском састанку током  септембра месеца.

Избор се врши јавним гласањем, на основу предлога који може да поднесе сва­ки родитељ ученика одређеног одељења.

За члана Савета родитеља изабран је родитељ који је добио већину од укупног броја присутних родитеља ученика одређеног одељења .

Савет родитеља из свог састава бира председника и заменика председника на првој седници, јавним гласањем.

Члан 44.

Савет родитеља:

1) предлаже представнике родитеља ученика у Школски одбор;

2) предлаже свог представника у стручни актив за развојно планирање и у све обавезне тимове Школе;

3) учествује у предлагању изборних садржаја и у поступку избора уџ­бе­ника;

4) разматра предлог Школског програма, Развојног плана и Го­диш­њег плана рада;

5) разматра извештаје о остваривању програма образовања и васпитања, развојног плана и годишњег плана школе, спољашњем вредновању, самовредновању, завршном испиту, резултатима националног и међународног тестирања и спровођење мера за обезбеђивање и унапређивање квалитета образовно-васпитног рада;

6) разматра намену коришћења средстава од донација и од проширене делат­но­сти Школе;

7) предлаже Школском одбору намену коришћења средстава остварених ра­дом ученичке задруге и прикупљених од родитеља;

8) разматра и прати услове за рад Школе, услове за одрастање и учење, без­бедност и заштиту ученика;

9) учествује у поступку прописивања мера, начина и поступка заштите и без­бедности ученика за време боравка у Школи и свих активности које организује Школа;

10) даје сагласност на програм и организовање екскурзије, односно програме наставе у природи и разматра извештај о њиховом остваривању;

11) предлаже представника и његовог заменика за локални савет родитеља;

12) упућује своје предлоге, питања и ставове директору, Школском одбору, стручним органима Школе и Ученичком парламенту;

13) доноси пословник о свом раду

Члан 45.

Органи Школе обавезни су да се изјасне о предлозима, питањима или ста­во­вима Савета родитеља и да о томе  обавесте тај орган.

 

3. Директор

 

1) Услови за избор директора

Члан 46.

Услови за избор директора су следећи:

1) поседовање одговарајућег високог образовања (члан 140. ст. 1. и 2. Закона о ос­но­вама система образовања и васпитања), за наставника, педагога или психолога, и то за рад у школи оне врсте и подручја рада којој припада Школа;

2) испуњеност услова за пријем у радни однос у установи (члан 139. Закона о основама система образовања и васпитања);

3) дозвола за рад наставника, васпитача и стручног сарадника;

4) обука и положен испит за директора установе;

5) најмање осам година рада у установи, на пословима образовања и васпи­та­ња, после стеченог одговарајућег образовања.

Члан 47.

(брисан)

Члан 48.

Изабрани директор који нема положен испит за директора, дужан је да га положи у року од две године од дана ступања на дужност.

Директору који не положи испит за директора у року од две године од дана ступања на дужност престаје дужност директора.

 

2) Поступак за избор директора

Члан 49.

 

Конкурс за избор директора расписује се најраније шест, а најкасније четири месеца пре истека мандата актуелног директора.

Конкурс се објављује у публикацији Националне службе запошљавања.

 

Члан 50.

Конкурс за  избор директора садржи информацију:

1) о називу и адреси Школе;

2) о начину подношења пријава на конкурс;

3) о условима за избор;

4) о доказима за испуњеност услова за избор и другим прилозима које треба под­­нети;

5) о року за подношење пријаве на конкурс;

6) о року у којем ће одлука о избору бити донета;

7) о лицу код којег кандидат може добити додатне информације о конкурсу;

8) о томе да неблаговремене или непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање.

Рок за подношење пријаве на конкурс је 15  дана од дана објављивања конкурса.

Члан 51.

Уз пријаву на конкурс кандидат поднеси:

 1. оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању
 2. оригинал или оверену фотокопију уверења о поседовању дозволе за рад наставника, васпитача и стручног сарадника;
 3. оригинал или оверену фотокопију дипломе или уверења о завршеној средњој, вишој или високој стручној спреми на српском језику и језику на којем изводи образовно-васпитни рад  или оригинал или оверену фотокопију потврде односно уверења којим се доказује да је положио испит из српског језика и језика на којем изводи образовно-васпитни рад  по програму одговарајуће високошколске установе – за доказ о знању српског језика и језика на којем изводи образовно-васпитни рад.
 4. оригинал или оверену фотокопију исправе којом кандидат доказује да има најмање 8 година рада у установи на пословима образовања и васпитања након стеченог одговарајућег образовања (потврде, уверења и други акти из којих се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство);
 5. оригинал или оверену фотокопију уверења о неосуђиваности из казнене евиденције Министарства надлежног за унутрашње послове у складу са Законом о основама система образовања и васпитања;
 6. оригинал или оверену фотокопију уверења из суда опште надлежности да се против кандидата не води кривични поступак;
 7. оригинал или оверену фотокопију уверења о неосуђиваности Привредног суда;
 8. оригинал или оверену фотокопију доказа о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са ученицима-лекарско уверење (може бити и старије од 6 месеци, а кандидат који буде изабран ће накнадно пре закључења уговора, доставити ново лекарско уверење);
 9. оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству Републике Србије;
 10. оригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених за кандидате који су променили презиме односно име после издавања дипломе;
 11. оригинал или оверену фотокопију доказа о резултатима стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег вредновања (уколико се на конкурс пријављује лице које је претходно обављало дужност директора установе)- уколико кандидат који је раније обављао дужност директора наведене доказе не поседује, о тој чињеници подноси писмену изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу;
 12. оригинал или оверену фотокопију доказа о резултатима стручно-педагошког надзора у раду кандидата- уколико кандидат наведени доказ не поседује, о тој чињеници подноси писмену изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу;
 13. оригинал или оверену фотокопију доказа о савладаној обуци и  положеном испиту за директора установе-уколико га поседује.

 

Кандидат може поднети и остала документа која могу послужити приликом доношења одлуке о избору (биографске податке, односно радну биографију, оквирни план рада за време мандата, доказе о поседовању организационих способности и др.)

 

Члан 52.

Благовременом пријавом на конкурс сматра се пријава која је непосредно пре­да­та Школи пре истека рока утврђеног у конкурсу или је пре истека тог рока предата пош­ти у облику препоручене пошиљке.

Ако последњи дан рока пада у недељу или на дан државног празника, или у не­ки други дан кад Школа не ради, рок истиче истеком првог наредног радног дана.

Члан 53.

Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи све прилоге који се захте­ва­ју у конкурсу.

Доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за рад са де­цом и ученицима кандидат је дужан да достави пре закључења уговора о међусоб­ним правима и обавезама.

Члан 54.

Поступак за избор директора спроводи Комисија за избор ди­рек­тора (у даљем тексту: Комисија), што обухвата:преглед конкурсне документације, утврђивање испуњености законом прописаних услова за избор директора, обављање интервјуа с кандидатима и прибављање мишљења Наставничког већа о пријављеним кандидатима.

Члан 55.

Чланове Комисије бира Школски одбор.

Комисија има три  члана, а њени обавезни чланови су по два представник из редова наставника  и један ненаставног особ­ља.

Комисија на првој седници између својих чланова бира председника Комисије, већином гласова од укупног броја чланова Комисије.

Комисија ради у пуном саставу, а њеним радом руководи председник.

 

Члан 56.

Комисија почиње обраду конкурсне документације по истеку три дана од дана истека рока за пријем пријава на конкурс.

Под обрадом конкурсне документације подразумева се утврђивање потпуности и благовремености пријава.

Када заврши са обрадом конкурсне документације Комисија утврђује испуњеност законом прописаних услова за избор директора, цени доказ о резултату стручно-педагошког надзора у раду кандидата (извештај просветног саветника) и обавља интервју са кандидатима чије пријаве су благовремене и потпуне.

Након што обави интервјуе са кандидатима Комисија обавештава директора школе да је потребно заказати седницу Наставничког већа.

По пријему обавештења Комисије директор је обавезан да без одлагања закаже седницу Наставничког већа, која ће се одржати у року од три дана од дана када је директор примио обавештење Комисије.

 

Члан 57.

Комисија прибавља мишљење Наставничког већа о пријављеним кандидати­ма.

Мишљење из става 1. овог члана даје се на посебној седници којој присуствују сви запослени и сви присутни запослени тајним изјашњавањем се изјашњавају о свим кандидатима, у складу с одредбама Статута које уређују начин рада и одлучивања Наставничког већа (чл. 84-124).

Пре гласања кандидатима се може пружити прилика да пред Наставничким већем изложе свој оквирни план рада за време мандата.

Наставничко веће доставља Комисији своје мишљење у што краћем року.

Ово мишљење није обавезујуће .

 

Члан 58.

Комисија сачињава извештај о спроведеном поступку за избор директора, који садржи достављену документацију кандидата и потребна мишљења, при чему поред утврђивања испуњености услова за избор директора треба посебно да оцени и доказ о резултату стручно-педагошког надзора у раду кандидата (извештај просветног савет­ника).

Извештај с документацијом и мишљењима Комисија доставља Школском од­бору у року од осам дана од дана завршетка поступка.

 

Члан 59.

Школски одбор, на основу извештаја Комисије, сачињава образложену листу свих кандидата који испуњавају услове и прибавља мишљење одговарајућег националног савета националне мањине. Уколико национални савет националне мањине не достави мишљење, у року од 15 дана од пријема захтева, сматра се да је мишљење дато.

Предлог за избор директора  заједно са извештајем Комисије доставља министру у року од осам дана од дана достављања извештаја Комисије.

 

Члан 60.

Министар бира директора у року од 30 дана од дана пријема документације коју му је доставио Школски одбор и доноси решење о његовом именовању, тек пошто претходно прибави сагласност надлежног органа те покрајине, а уколико тај орган не достави сагласност у року од 15 дана од дана пријема захтева, сматра се да је са­гласност дата.

Школа обавештава сва лица која су се пријавила на конкурс,а решење министра о именовању директора је коначно.Учесник конкурса има право на судску заштиту у управном спору.

3) Статус директора

Члан 61.

Директор се бира на период од четири године.

Мандат директора тече од дана ступања на дужност.

Директору мирује радни однос за време трајања два мандата и има право да се врати на послове које је обављао пре именовања.

 

Члан 62.

Орган управљања закључује са директором уговор о раду на одређено време.

Уколико је за директора именовано лице из реда запослених у тој установи, доноси се решење о његовом премештају на радно место директора које по сили закона замењује одговарајуће одредбе уговора о раду.

Уколико је директор именован из реда запослених код другог послодавца, остварује право на мировање радног односа на основу решења о именовању.

Лице из ст. 2. и 3. овог члана има право да се након престанка дужности директора након првог, односно другог мандата врати на послове које је обављало пре именовања за директора установе.

Уколико директору установе коме мирује радни однос престане дужност због истека мандата или на лични захтев током трећег и сваког наредног мандата, распоређује се на послове који одговарају степену и врсти његовог образовања.

Ако нема одговарајућих послова, лице из става 5. овог члана остварује права као запослени за чијим радом је престала потреба, у складу са законом.

 

4) Надлежност директора

Члан 63.

 

Директор руководи радом Школе.

Директор:

1) заступа и представља Школу;

2) даје овлашћење лицу које ће га замењивати у случају његове привремене одсутности или спречености да обавља дужност;

3) даје пуномоћје за заступање Школе;

4) планира и организује остваривање програма образовања и васпитања и свих активности Школе;

5) одговоран је за обезбеђивање квалитета, самовредновање, стварање услова за спровођење спољашњег вредновања, остваривање стандарда постигнућа и унапре­ђивање квалитета образовно-васпитног рада;

6) одговоран је за остваривање Развојног плана Школе;

7) одлучује о коришћењу средстава утврђених финансијским планом и одго­ва­ра за одобравање и наменско коришћење тих средстава, у складу са законом;

8) сарађује са органима јединице локалне самоуправе, организацијама и удру­же­њима;

9) пружа подршку у стварању амбијента за остваривање предузетничког обра­зовања и предузетничких активности ученика;

10) организује и врши инструктивно-педагошки увид и прати квалитет обра­зов­но-васпитног рада и педагошке праксе и предузима мере за унапређивање и усавр­ша­вање рада наставника, васпитача и стручних сарадника;

11) планира и прати стручно усавршавање запослених и спроводи поступак за стицање звања наставника, васпитача и стручних сарадника;

12) одговоран је за регуларност спровођења свих испита у Школи, у складу са прописима;

13) предузима мере у случајевима повреда забрана из чл. 110–113. Закона о основама система образовања и васпитања;

14) предузима мере ради извршавања налога просветног инспектора и пред­лога просветног саветника, као и других инспекцијских органа;

15) одговоран је за благовремен и тачан унос и одржавање ажурности базе података о установи у оквиру јединственог информационог система просвете;

16) обавезан је да благовремено информише запослене, ученике и родитеље, струч­не органе и Школски одбор о свим питањима од интереса за рад Школе у цели­ни;

17) сазива и руководи седницама Наставничког већа, без права одлучивања;

18) образује стручна тела и тимове, усмерава и усклађује рад стручних органа у Школи;

19) сарађује са родитељима и Саветом родитеља;

20) подноси извештај Школском одбору, најмање два пута годишње, о свом раду и раду Школе;

21) одлучује о правима, обавезама и одговорностима ученика и запослених, у складу са законом;

22) доноси општи акт о организацији и систематизацији послова, у складу са законом;

23) обезбеђује услове за остваривање права права, обавезе и одговорности ученика и запослених, у складу са овим и другим законом;

24) сарађује са ученицима и Ученичким парламентом;

25) одлучује по жалби на решење конкурсне комисије за избор кандидата за пријем у радни однос;

26) обавља и друге послове у складу са законом и Статутом.

 

5) Права, обавезе и одговорности директора

Члан 64.

Директор је одговоран за законитост рада и за успешно обављање делатности Школе.

Директор је материјално одговоран за штету коју намерно или крајњом непаж­њом нанесе Школи, у складу са законом.

Директор за свој рад одговара министру, надлежном органу аутономне покрајине и Школском одбору.

Члан 65.

Директор остварује права, обавезе и одговорности по основу обављања те дуж­ности и права из радног односа, на основу закона, подзаконског акта, колективног уговора, другог општег акта и уговора о раду.

О правима и обавезама директора одлучује Школски одбор.

 

6) Престанак дужности директора

Члан 66.

 

Дужност директора престаје:

1) истеком мандата,

2) на лични захтев,

3) навршавањем 65 година живота,

4) разрешењем.

Одлуку о престанку дужности директора доноси министар уз прибављену сагласност надлежног органа аутономне покрајине, уколико надлежни орган не достави  сагласност у року од 15 дана од дана пријема захтева,сматра се да је сагласност дата.

 

Члан 67.

Министар разрешава директора дужности пре истека мандата ако:

1) директор не испуњава услове за пријем у радни однос у установи;

2) одбије да се подвргне лекарском прегледу на захтев органа управљања или министра;

3) Школа није благовремено донела програм образовања и васпитања, односно не остварује програм образовања и васпитања или не предузима мере за остваривање принципа, циљева и стандарда постигнућа;

4) Школа не спроводи мере за безбедност и заштиту ученика;

5) директор не предузима или неблаговремено предузима одговарајуће мере у случајевима повреда забрана из чл. 110–113. Закона о основама система образовања и васпитања и тежих повреда радних обавеза запослених;

6) у Школи није обезбеђено чување прописане евиденције и документације;

7) у Школи се води евиденција и издају јавне исправе супротно закону;

8) директор не испуњава услове из члана 122. Закона о основама система образовања и васпитања;

9) директор не поступа по препоруци, налогу, односно мери надлежног органа за отклањање утврђених недостатака и неправилности;

10) није обезбедио услове за инспекцијски, стручно-педагошки надзор и спољашње вредновање;

11) за време трајања његовог мандата Школа је два пута узастопно оцењена најнижом оценом за квалитет рада;

12) директор омета рад Школског одбора и запослених, непотпуним, неблаго­вре­меним и нетачним обавештавањем, односно предузимањем других активности ко­јим утиче на законито поступање органа управљања и запослених;

13) није обезбедио благовремен и тачан унос и одржавање базе података уста­но­ве у оквиру јединственог информационог система просвете као и контролу унетих података;

14) у радни однос је примио лице или ангажовао лице ван радног односа су­протно закону, посебном колективном уговору и општем акту;

15) намерно је или крајњом непажњом учинио пропуст приликом доношења од­луке у дисциплинском поступку, која је правноснажном судском пресудом пониш­тена као незаконита и ако је Школа обавезана на накнаду штете;

16) одговаран је за прекршај из Закона о основама система образовања и вас­пи­тања или другог закона, привредни преступ или кривично дело у вршењу дужности, као и другим случајевима, у складу са законом.

Министар разрешава директора и у другим случајевима када се утврди незако­нито поступање.

 

 4. Вршилац дужности директора

Члан 68.

Вршиоца дужности директора именује, именује надлежни орган аутономне покрајине, до избора новог директора у року од осам дана од дана наступања разлога за именовање вршиоца дужности ди­ректора.

За вршиоца дужности директора може да буде именовано лице које испуњава прописане услове за директора установе, осим положеног испита за директора установе, и то до избора директора, а најдуже шест месеци.

Након престанка дужности, вршилац дужности директора има право да се врати на послове које је обављао пре именовања.

Права, обавезе и одговорности директора односе се и на вршиоца дужности директора.

 

5. Помоћник директора

Члан 69.

Школа има помоћника директора, у складу са нормативом којим се утврђују критеријуми и стандарди за финансирање установе.

Решењем директора на послове помоћника директора распоређује се настав­ник или стручни сарадник који има професионални углед и искуство у образовно-васпитном раду, за сваку школску годину.

Члан 70

Помоћник директора:

1) замењује директора у случају његове одсутности или спречености, на ос­но­ву овлашћења директора или Школског одбора;

2) организује, руководи и одговоран је за педагошки рад Школе;

3) координира рад стручних актива и других стручних органа Школе;

4) председава и руководи радом Наставничког већа и Педагошког колегијума, по налогу директора;

5) сазива и руководи седницом Одељењског већа, у случају спречености оде­љењ­ског старешине, без права одлучивања, по налогу директора;

6) обавља послове наставника или стручног сарадника, у складу са решењем ди­ректора;

7) Помоћник директора за свој рад одговара директору.

 

6. Секретар

Члан 71.

Правне послове у Школи обавља секретар.

Секретар мора да има образовање из области правних наука у складу са чланом 140. став 1. Закона о основама система образовања и васпитања и дозволу за рад секретара (у даљем тексту: лиценца за секретара).

Секретар се уводи у посао и оспособљава за самосталан рад савладавањем програма за увођење у посао и полагањем испита за лиценцу за секретара. Секретару – приправнику директор одређује ментора са листе секретара установа коју утврди школска управа.

Секретар је дужан да у року од две године од дана заснивања радног односа положи испит за лиценцу за секретара.

Трошкове полагање испита из става 4. овог члана, сноси Школа.

Министарство издаје лиценцу за секретара.

Секретару који не положи испит за лиценцу за секретара у року из става 4. овог члана престаје радни однос.

Секретар који има положен стручни испит за секретара, правосудни или струч­ни испит за запослене у органима државне управе или државни стручни испит, сма­тра се да има лиценцу за секретара.

 

Члан 72.

Секретар Школе обавља следеће послове:

1) стара се о законитом раду Школе, указује директору и Школском одбору на неправилности у раду Школе;

2) управне послове у Школи;

3) израђује опште и појединачне правне акте Школе;

4) правне и друге послове за потребе Школе;

5) израђује уговоре које закључује Школа;

6) правне послове у вези са статусним променама у Школи;

7) правне послове у вези са уписом деце и ученика;

8) правне послове у вези са јавним набавкама у сарадњи са финансијском служ­бом Школе;

9) пружа стручну помоћ у вези са избором Школског одбора;

10) пружа стручну подршку и координира рад Комисије за избор директора;

11) прати прописе и о томе информише запослене;

12) друге правне послове по налогу директора.

Школа је дужна да обезбеди секретару приступ јединственој информационој бази правних прописа.

 

7. Стручни органи

Члан 73.

 

Стручни органи Школе су:

1) Наставничко веће,

2) Одељењско веће,

3) Стручно веће за области предмета,

4) Стручни актив за развојно планирање,

5) Стручни актив за развој Школског програма,

6) Тим за инклузивно образовање,

7) Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занема­ри­вања,

8) Тим за самовредновање квалитета рада Школе;

9) Тим за обезбеђивање квалитета и развој Школе;

10) Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва;

11) Тим за професионални развој;

12) Тим за каријерно вођење и саветовање,

13) друге тимове за остваривање одређеног задатка

Члан 74.

Стручни органи:

1) доносе свој план и програм рада за сваку школску годину и подносе извеш­таје о њиховом остваривању;

2) старају се о обезбеђивању и унапређивању квалитета образовно-васпитног рада Школе;

3) прате остваривање Школског програма;

4) старају се о остваривању циљева и стандарда постигнућа и развоја компе­тенција;

5) вреднују резултате рада наставника и стручних сарадника;

6) прате и утврђују резултате рада ученика;

7) предузимају мере за јединствен и усклађен рад са ученицима, у процесу об­ра­зовања и васпитања;

8) решавају друга стручна питања образовно-васпитног рада.

Члан 75.

У раду стручних органа имају право да учествују, без права одлучивања:

1) приправник-стажиста,

2) лице ангаживано на основу уговора о извођењу наставе (осим у раду Оде­љењ­­ског већа),

Седницама стручних органа имају право да присуствују, без права одлучи­ва­ња, представници Ученичког парламента

У раду Наставничког већа и Одељењског већа имају право да учествују и пе­да­­гошки асистенти без права одлучивања.

Ради остваривања права из ст. 1 – 3. овог члана, представници ученика, при­прав­ници-стажисти, лица ангажована на основу уговора о извођењу наставе и педагошки асистенти уредно се обавештавају о седници стручног органа и доставља им се материјал за седницу.

Члан 76.

На питања рада и одлучивања стручних органа, која нису уређена посебним одредбама Статута, сходно се примењују одредбе Статута које уређују рад и одлу­чи­ва­ње Наставничког већа , осим одредбе о објављивању извода из записника.

 

1) Наставничко веће

Члан 77.

Наставничко веће чине наставници , стручни сарадници и координатори практичне наставе

Члан 78.

Наставничко веће, у оквиру и поред послова из опште надлежности стручних органа (члан 74. Статута), обавља посебно следеће послове:

1) стара се о остваривању програма образовања и васпитања;

2) анализује извршавање задатака образовања и васпитања у Школи;

3) планира и организује облике ваннаставних активности ученика;

4) предлаже поделу разреда на одељења и број ученика у одељењима;

5) даје мишљење директору за одређивање одељењских старешина;

6) припрема календар такмичења ученика и обезбеђује услове за њихово при­пре­мање;

7) врши надзор над радом других стручних органа;

8) разматра извештаје директора, одељењских старешина и других стручних органа;

9) даје мишљења и предлоге о питањима из надлежности стручних органа;

10) доноси одлуку о похваљивању и награђивању ученика;

11) изриче ученицима васпитно-дисциплинске мере „укор наставничког већа“ и „искључење ученика из школе, односно школе са домом“;

12) доноси одлуку о ослобађању ученика од наставе физичког васпитања и о оцењивању из тог предмета, на основу предлога изабраног лекара;

13) утврђује испуњеност услова за завршавање школовања у року краћем од предвиђеног;

14) именује чланове Стручног актива за развој Школског програма;

15) предлаже чланове Школског одбора из реда запослених;

16) предлаже чланове стручног актива за развојно планирање из редова на­став­­ника и  стручних сарадника;

17) даје мишљење за избор директора;

Члан 79.

За свој рад Наставничко веће одговара директору.

 

Начин рада Наставничког већа

Члан 80.

Наставничко веће ради на седницама које сазива директор.

Седнице се одржавају у просторији Школе коју одреди директор.

Седницама Наставничког већа руководи директор, без права одлучивања.

Поред лица која имају право да присуствују седницама, седници Наставнич­ког већа могу да присуствују и друга лица, по одобрењу директора.

Члан 81.

У обављању послова руковођења седницама Наставничког већа директор:

1) обавља  послове припремања седнице;

2) сазива седнице Наставничког већа;

3) утврђује испуњеност услова за одржавање седнице и отвара седницу На­став­ничког већа;

4) доноси одлуку о одлагању или прекиду седнице;

5) предлаже усвајање дневног реда;

6) предлаже доношење одлука, закључака, заузимање ставова, давање мишље­ња и слично;

7) утврђује да је одлука, закључак и сл. донета;

8) даје и одузима реч и стара се о несметаном одвијању тока седнице;

9) предузима мере у случају нарушавања реда на седници;

10) предузима мере за извршавање одлука Наставничког већа;

11) прати извршавање одлука Наставничког већа;

12) закључује седницу;

13) обавља и друге послове у вези са руковођењем седницом.

 

Члан 82.

Седница Наставничког већа може да се одржи ако је присутно више од поло­ви­не од укупног броја наставника и стручних сарадника који су у радном  односу у Шко­ли на неодређено или на одређено време.

Члан 83.

Седница Наставничког већа сазива се истицањем обавештења на огласну таб­лу Школе 7 дана пре дана одржавања седнице.

Рок из става 1. овог члана не мора се поштовати ако за то постоје важни раз­ло­зи, који треба да буду наведени у обавештењу о сазивању седнице.

Обавештење о сазивању седнице треба да садржи дан, час и место одржавања сед­нице, као и предлог дневног реда.

Седнице Наставничког већа сазивају се по потреби, а обавезно на крају троме­сеч­ја, на крају првог и другог полугодишта, као и на почетку и пред крај школске го­дине.

Директор је обавезан да закаже седницу на захтев најмање трећине чланова На­ставничког већа, као и на захтев Школског одбора, Савета родитеља или Ученичког парламента.

Члан 84.

Директор отвара седницу пошто утврди да је присутно више од половине чла­но­ва Наставничког већа.

Члан 85.

После отварања седнице, директор позива чланове Наставничког већа да пред­ло­же измене или допуне предлога дневног реда и о њиховим предлозима ће се по­себ­но гласати.

После утврђивања коначног предлога дневног реда, доноси се одлука  о усва­ја­њу дневног реда.

Члан 86.

После усвајања дневног реда, директор отвара дискусију по свакој тачки днев­ног реда појединачно.

Члан 87.

Право да учествују у дискусији имају директор и сви чланови Наставничког већа, као и приправници-стажисти, лица ангажована на основу уговора о извођењу наставе и представници Ученичког парламента.

Право да учествују у дискусији, по одобрењу директора, имају и друга лица која су позвана на седницу.

Дискутанти су обавезни да приликом дискусија расправљају, по правилу, само о питањима која су од непосредног значаја  за доношење одлуке по тачки дневног реда о којој се расправља.

 

Члан 88.

Поред питања у вези с тачкама дневног реда, дискутант може да говори и о повреди одредаба Статута које уређују начин рада и одлучивања Наставничког већа

Члан 89.

Дискусије треба да буду што краће и јасније.

Дискутант има право да у дискусији изрази своје мишљење, став или увере­ње, али је обавезан да то учини у пристојном облику.

Члан 90.

Наставничко веће може одлучити да се ограничи број дискусија једног диску­тан­та по једној тачки дневног реда и/или да се ограничи трајање дискусија.

Члан 91.

Директор даје и одузима реч дискутантима, водећи рачуна о редоследу пријав­љи­вања, а после дискусија предлаже доношење одлуке по тој тачки.

Члан 92.

О одржавању реда на седници стара се директор.

 

Члан 93.

Директор ће опоменути члана Наставничког већа или другог дискутанта који и после одузимања речи наставља да говори, као и лице које се непристојно понаша и/или на други начин омета рад на седници.

Члан 94.

Ако опоменуто лице и даље наставља да омета рад на седници, на предлог ди­рек­тора или члана Наставничког већа Наставничко веће ће донети одлуку о његовом уда­љењу са седнице.

Лице на које се одлука о удаљењу односи обавезно је да одмах по изрицању ме­ре удаљења напусти просторију у којој се седница одржава.

Мера удаљења односи се само на седницу на којој је изречена.

Члан 95.

Ако се мерама из чл. 93. и 94. Статута не може одржати  ред на седници, ди­рек­тор ће донети одлуку да се седница прекине и утврдиће време њеног наставка.

Исту одлуку директор ће донети и ако у току седнице престане да постоји неки други услов за њено одржавање.

Члан 96.

Ако на седницу Наставничког већа не дође довољан број наставника и струч­них сарадника, директор ће донети одлуку о одлагању седнице и истовремено и истовремено, утврђује дан када ће се седница одржати, с истим или допуњеним  днев­ним редом.

Исту одлуку директор ће донети и ако није испуњен неки други услов за одржавање седнице.

 

Одлучивање Наставничког већа

Члан 97.

Наставничко веће доноси две врсте одлука:

1) одлуке по тачкама дневног реда;

2) закључке.

Члан 98.

Одлука по тачки дневног реда треба да садржи:

1) јасан и потпун одговор на питање које садржи тачка дневног реда по којој је донета;

2) име и презиме, односно функцију лица одговорног за извршење одлуке;

3) начин извршења одлуке;

4) рок за извршење одлуке;

5) начин праћења извршења одлуке.

Члан 99.

Ако из било ког разлога нису испуњене све претпоставке за доношење одлуке по некој тачки дневног реда, директор ће предложити да се доношење одлуке по тој тачки дневног реда одложи за неку од следећих седница.

Члан 100.

Када одлучује о процедуралним питањима, а не доноси одлуку по тачки днев­ног  реда, Наставничко веће доноси закључке.

Закључак има исте саставне делове као и одлука по тачки дневног реда.

 Члан 101.

Наставничко веће доноси одлуке већином од укупног  броја присутних чланова.

Одлуке се доносе на предлог директора.

Члан 102.

Члан Наставничког већа може гласати за или против доношења одлуке, а мо­же остати и уздржан.

После гласања, директор пребројавањем гласова утврђује да ли је одлука донета.

Члан 103.

Одлуке се, по правилу, доносе јавним гласањем, подизањем руке, на позив ди­рек­то­ра.

Одлуке се доносе тајним гласањем у следећим случајевима:

1) давање мишљења о кандидатима за директора;

2) предлагање чланова Школског одбора из реда запослених.

За тајно гласање користе се гласачки листићи које потписује директор и који су оверени малим печатом Школе.

Члан 104.

Мишљење наставничког већа даје се на посебној седници којој присуствују сви запослени и који се изјашњавају о свим кандидатима, тајним изјашњавањем.

Члан 105.

Гласачки листић за давање мишљења о кандидату за директора има следећи текст:

 

Економско-трговинска школа

„Јован Трајковић“

Зрењанин

 

Гласачки листић за давање мишљења Наставничког већа

                                                                         о кандидатима за избор директора Школе

 

За кандидата _______________________________ дајем позитивно мишљење за избор

 

/негативно мишљење за избор.

 

За кандидата _______________________________ дајем позитивно мишљење за избор

 

/негативно мишљење за избор.

 

За кандидата _______________________________ дајем позитивно мишљење за избор

 

/негативно мишљење за избор.

 

За кандидата _______________________________ дајем позитивно мишљење за избор

 

/негативно мишљење за избор.

 

 Потребно је заокружити иза имена и презимена сваког кан­ди­да­та синтагму „позитивно мишљење за избор“ или синтагму „негативно мишљење за избор.

Гласачки листић је неважећи уколико се заокружи мање или више редних бројева испред имена и презимена кандидата  као и непопуњен гласачки листић.

                                                    

                                            М.П.  Директор школе

 

 

Члан 106.

Гласање спроводи комисија  која се састоји од председника и два члана (у даљем тексту: Комисија за спровођење гласања).

Председника и чланове Комисије за спровођење гласања из свог састава име­ну­је Наставничко веће на седници на којој се даје мишљење о кандидатима за дирек­тора.

Право да предложи члана Комисије за спровођење гласања има сваки члан Наставничког већа.

Директор, помоћник директора нити лице које је кандидат за избор директора не могу бити у саставу Комисије за спровођење гласања.

Члан 107.

Комисија за спровођење гласања пре гласања пребројава гласачке листиће и врши њихову поделу.  Присутни запослени изјашњавају се тајно, заокруживањем хемијском оловком синтагме иза имена и презимена сваког кандидата – „позитивно мишљење за избор“ или синтагме – „негативно мишљење за избор“, и листиће убацују у гласачку кутију која се налази испред Комисије за спровођење гласања .

Позитивно као и негативно мишљење може се дати за више од једног кандидата.

Одмах после гласања, Комисија за спровођење гласања  пребројава гласове и објављује резултат гласања.

 

Члан 108.

Седници Наставничког већа на којој се предлажу чланови Школског одбора из реда запослених сви запослени имају право да присуствују и да учествују у њеном раду по тој тачки дневног реда.

Предлог чланова Школског одбора има право да поднесе сваки запослени, а о предлозима гласају само чланови Наставничког већа.

 

Члан 109.

Гласачки листић за утврђивање предлога чланова Школског одбора из реда запослених у Школи има следећи текст:

 

 

Економско-трговинска школа

„Јован Трајковић“

Зрењанин

 

Гласачки листић за утврђивање предлога чланова Школског одбора из реда запослених у Школи

 

На седници Наставничког већа, дана ____________, за члана школског одбора из реда запослених, заокруживањем редног броја испред имена и презимена кандидата, предлаже се:

 1. ___________________________,
 2. ___________________________,
 3. ___________________________,
 4. ___________________________,
 5. ___________________________,
 6. ___________________________.

          

Напомена:  

             Заокруживањем редног броја испред имена и презимена кандидата, потребно је предложити     ____________________ наведена кандидата из реда запослених за члана Школског одбора.

  словима одштампати број

             Гласачки листић сматраће се неважећим уколико се заокружи мање или више редних бројева исред имена и презимена кандидата од потребног броја као и непопуњен гласачки листић.

                                                      

                          Директор школе

                    M.П      ____________________

 

Члан 110.

Кандидати се у гласачки листић уписују оним редоследом којим су предлага­ни на седници Наставничког већа.

Члан 111.

Наставничко веће предложиће за чланове Школског одбора три кандидата с гласачког листића која су добила највећи број гласова.

У случају једнаког броја гласова који онемогућава утврђивање предлога, гла­са­ње ће се поновљати све док на основу резултата гласања не буде било могуће ут­вр­дити предлог за чланове Школског одбора.

 

Члан 112.

Одлука Наставничког већа којом је утврђен предлог чланова Школског одбора из реда запослених у Школи без одлагања се доставља Скупштини града Зрењанина, ради благовременог именовања Школског одбора.

Записник

Члан 113.

О току седнице Наставничког већа води се записник.

Записничара одређује директор из реда чланова Наставничког већа, за сваку школ­ску годину.

Записник се води у свесци записника, за чије је чување одговоран записничар.

Када се свеска записника потроши, односно испуни, трајно се чува у архиви Шко­ле.

Записник потписују директор и записничар.

Члан 114.

Прва тачка дневног реда сваке седнице Наставничког већа је усвајање запис­ни­ка са претходне седнице.

Одлука којом се усваја записник са претходне седнице садржи и исправке и допуне које треба унети у тај записник.

Члан 115.

Записник садржи податке о:

1) дану, часу и месту одржавања седнице;

2) броју присутних чланова;

3) дневном реду;

4) податке о одлагању или прекиду седнице;

5) дискутантима и дискусијама (у сажетом облику);

6) изјаве које су унете на инсистирање појединих дискутаната;

7) издвојена мишљења чланова Наставничког већа поводом одлука по поједи­ним тачкама дневног реда;

8) донетим актима;

9) мерама које су изречене у циљу одржавања реда на седници и о лицима ко­ји­ма су изречене;

10) другим значајним питањима у вези са седницом.

Члан 116.

Директор одлучује о томе шта ће се унети у записник и записничару диктира текст који треба унети.

На захтев члана Наставничког већа, у записник се уноси и садржај који се ина­че не би унео у записник, под условом да је то у вези са неком од тачака дневног реда.

 

2) Одељењско веће

Члан 117.

Одељењско веће чине наставници који изводе наставу у одређеном одељењу и одељењски старешина и када изводи наставу у том одељењу.

Члан 118.

Одељењско веће, у оквиру и поред послова из опште надлежности стручних органа (члан 74. Статута), обавља посебно следеће послове:

1) анализује резултате рада наставника;

2) анализује успех и владање ученика на крају тромесечја, полугодишта и на крају школске године;

3) утврђује распоред часова;

4) утврђује распоред писмених задатака;

5) усклађује рад наставника у одељењу;

6) усклађује рад ученика у одељењу;

7) на предлог предметног наставника, утврђује оцене из наставних предмета;

8) на предлог одељењског старешине, утврђује оцене из владања ученика;

9) похваљује ученике;

10) предлаже додељивање похвале „Ученик генерације“ и награђивање ученика;

11) изриче ученицима васпитну меру укор одељењског већа;

12) на предлог предметног наставника, бира ученике који ће учествовати на так­мичењима;

13) на предлог предметног наставника, утврђује ученике за које треба орга­ни­зо­вати додатну и допунску наставу;

14) предлаже план стручног усавршавања наставника, програм екскурзија и ка­лендар такмичења;

Члан 119.

Седницу одељењског већа сазива и њоме руководи одељењски старешина одељења у којем чланови тог органа изводе наставу.

У случају спречености одељењског старешине, седницу сазива и њоме руко­во­ди директор или помоћник директора, без права одлучивања.

 

3) Стручно веће за области предмета

Члан 120.

Стручно веће за области предмета чине наставници који изводе наставу из групе сродних предмета.

Члан 121.

У Школи постоје следећа стручна већа за области предмета:

1) стручно веће наставника друштвених наука

2) стручно веће наставника природних наука

3) стручно веће наставника српског и мађарског језика и књижевности

4.) стручно веће наставника економске групе предмета

5) стручно веће наставника правне групе предмета

6) стручно веће наставника угоститељства

7) стручно веће наставника страних језика

8) стручно веће наставника математике

9) стручно веће наставника информатике

10) стручно веће наставника физичког васпитања

 

Члан 122.

Стручно веће за области предмета, у оквиру и поред послова из опште над­леж­ности стручних органа (члан 74. Статута), обавља посебно следеће послове:

1) припрема предлог директору за поделу предмета на наставнике за наредну школ­ску годину;

2) припрема основе Годишњег плана рада;

3) утврђује распоред остваривања наставних тема и наставних јединица и вр­ши усаглашавање остваривања наставних садржаја предмета;

4) утврђује облике, методе и средства коришћења одговарајуће школске опре­ме и наставних средстава;

5) предлаже примену нових метода и начина извођења наставе;

6) прати остваривање програма образовно-васпитног рада;

7) анализује уџбеничку и приручну литературу;

8) предлаже чланове испитних комисија;

Члан 123.

Седнице стручног већа за области предмета сазива и њима руководи председ­ник, којег између себе, јавним гласањем, већином гласова од укупног броја чланова, бирају чланови тог органа.

На исти начин бира се и заменик председника, који сазива седнице и њима ру­ко­води у случају спречености председника.

Члан 124.

За свој рад стручно веће за области предмета  одговара Наставничком већу.

 

4) Стручни актив за развојно планирање

Члан 125.

Стручни актив за развојно планирање чине представници наставника и струч­них сарадника, представник  града Зрењанина, Ученичког парламента и Савета родитеља.

Стручни актив за развојно планирање има9 чланова, од којих је 6 из редова наставника и стручних сарадника, и по један представник града, Ученичког парламента и Савета родитеља.

Представнике наставника и  стручних сарадника предлаже Наставничко веће а представника града  предлаже Скупштина града.

Представник Ученичког парламента и представник Савета родитеља предлажу се из њихових редова.

Чланове стручног актива за развојно планирање именује Школски одбор.

Члан 126.

Стручни  актив за развојно планирање, у оквиру и поред послова из опште над­лежности стручних органа (члан 74. Статута), обавља посебно следеће послове:

1) израђује предлог Развојног плана;

2) израђује пројекте који су у вези са Развојним планом;

3) прати реализацију Развојног плана;

Члан 127.

Седнице стручног актива за развојно планирање сазива и њима руководи пред­седник, којег између себе, јавним гласањем, већином гласова од укупног броја члано­ва, бирају чланови тог органа.

На исти начин бира се и заменик председника, који сазива седнице и њима ру­ко­води у случају спречености председника.

Члан 128.

За свој рад стручни актив за развојно планирање одговара Школском одбору и Наставничком већу.

 

5) Стручни актив за развој Школског програма

Члан 129.

Стручни актив за развој Школског програма чинe  представници настав­ни­ка и стручних сарадника, које именује Наставничко веће.

Члан 130.

Стручни  актив за развој Школског програма, у оквиру и поред послова из опште надлежности стручних органа (члан 74. Статута), обавља посебно следеће послове:

1) израђује предлог Школског програма;

2) израђује пројекте који су у вези са школским програмом;

3) прати реализацију Школског програма;

Члан 131.

Седнице стручног актива за развој Школског програма сазива и њима руково­ди председник, којег између себе, јавним гласањем, већином гласова од укупног броја чла­нова, бирају чланови тог органа.

На исти начин бира се и заменик председника, који сазива седнице и њима руко­води у случају спречености председника.

Члан 132.

За свој рад стручни актив за развој Школског програма одговара Наставнич­ком већу.

Члан 132 a.

У школи директор образује тимове који чине представници запослених,родитеља односно законских заступника,ученичког парламента, јединице локалне самуправе, односно стручњака за поједина питања.

 

7) Тим за инклузивно образовање

Члан 133.

Тим за инклузивно образовање, односно тим за пружање додатне по­дрш­ке ученику чине наставници, оде­љењ­ске старешине,стручни сарадник, родитељ, у складу са потребама ученика и пе­дагошки асистент, односно лични пратилац ученика, на предлог родитеља.

Тим за инклузивно образовање именује директор.

Члан 134.

Тим за инклузивно образовање, у оквиру и поред послова из опште над­леж­ности стручних органа (члан 74. Статута), обавља посебно следеће послове:

1) учествује у изради Школског програма;

2) израђује индивидуални образовни план за ученике којима је потребна додатна подршка у образовању и васпитању;

4) израђује пројекте који су у вези са Школским програмом, а односе се на ученике којима је потребна додатна подршка у образовању и васпитању;

5) прати реализацију Школског програма и индивидуалног образовног плана;

Члан 135.

Седнице Тима за инклузивно образовање сазива и њима руководи пред­седник, којег између себе, јавним гласањем, већином гласова од укупног броја чла­нова, бирају чланови тог органа.

На исти начин бира се и заменик председника, који сазива седнице и њима ру­ководи у случају спречености председника.

Члан 136.

За свој рад Тим за инклузивно образовање одговара директору и Нас­тав­ничком већу.

  

8) Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања

Члан 137.

Установа има тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања (у даљем тексту: тим за заштиту)који има обавезу  поступања у ситуацијама насиља, злостављања и занемаривања,

Седницама тима за заштиту могу да присуствују представници ученичког парламента и савета родитеља.

Тим за заштиту примењује, осим Закона: Правилник о протоколу, Правилник о поступању установе у случају сумње или утврђеног дискриминаторног понашања вређања угледа,части или достојанства личности, и друге подзаконске акте који прописују поступање установе у случајевима повреда Законом прописаних забрана и тежих повреда обавеза ученика и одраслих.

Члан 138.

Задаци тима за заштиту јесу, нарочито, да:

 1. анализира стање у остваривању равноправности и једнаких могућности;
 1. припрема програм превенције; план и програм заштите од дискриминације,насиља, злостављања и занемаривања
 1. информише учеснике у образовању, запослене и родитеље о планираним активностима и могућностима пружања подршке и помоћи;
 2. учествује у пројектима и обукама за развијање потребних знања и вештина за превенцију и поступање у случајевима дискриминаторног понашања; насиља, злостављања и занемаривања
 3. предлаже мере за унапређивање превенције и заштите од дискриминације, организује консултације и учествује у доношењу одлука о начину поступања у случајевима сумње на дискриминаторно понашање, насиљe, злостављањe и занемаривањ
 4. укључује родитеље у планирање мера и спровођење активности за спречавање и сузбијање дискриминаторног понашања, насиљe, злостављањe и занемаривањe
 5. прати и процењује ефекте предузетих мера и активности за спречавање и сузбијање дискриминаторног понашања ,насиља, злостављања и занемаривања и даје одговарајуће предлоге директору;
 1. сарађује са школском управом Министарства и другим надлежним органима, организацијама и службама, ради спречавања и заштите од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања
 1. води и чува посебну документацију о случајевима и појавним облицима дискриминације, броју пријава и притужби, броју спроведених неформалних и формалних поступака, њиховом исходу и др.
 2. извештава стручне органе Школе и Школски одбор о питањима из своје надлежности

Члан 139.

Седнице Тима за заштиту сазива и њима руководи председник, којег између себе, јавним гласањем, већином гласова од укупног броја чланова, бирају чланови тог органа.

На исти начин бира се и заменик председника, који сазива седнице и њима руководи у случају спречености председника.

Члан 140.

За свој рад Тим за заштиту одговара директору школe.

 

9) Тим за самовредновање квалитета рада Школе

Члан 141.

Тим за самовредновање квалитета рада Школе (у даљем тексту: Тим за самовредновање)  чине:

наставници,стручни сарадник, представник савета родитеља и представник ученичкг парламента.

Тим за самовредновање именује директор и учествује у раду тог органа.

 

Члан 142.

Тим за самовредновање, у оквиру и поред послова из опште надлежности стручних органа (члан 78. Статута), обавља посебно следеће послове:

1) организује и координира самовредновање квалитета рада Школе (у даљем тексту: самовредновање);

2) обезбеђује услове за спровођење самовредновања;

3) припрема Годишњи план самовредновања;

4) прикупља и обрађује податке везане за предмет самовредновања и врши анализу квалитета предмета самовредновања на основу обрађених података;

5) након извршеног самовредновања сачињава извештај о самовредновању;

6) сарађује с органима Школе и другим субјектима у Школи и ван Школе на испуњавању задатака из своје надлежности;

Члан 143.

Седнице Тима за самовредновање сазива и њима руководи председник, којег између себе, јавним гласањем, већином гласова од укупног броја чланова, бирају чланови тог органа.

На исти начин бира се и заменик председника, који сазива седнице и њима руководи у случају спречености председника.

Члан 144.

За свој рад Тим за самовредновање одговара директору и Наставничком већу.

 

 

10) Тим за обезбеђивање квалитета и развој Школе

Члан 145.

Тим за обезбеђивање квалитета и развој Школе именује директор.

Члан 146.

Тим за обезбеђивање квалитета и развој Школе, у оквиру и поред послова из опште надлежности стручних органа (члан 78. Статута), обавља посебно следеће послове:

1) учествује у изради аката који се односе на обезбеђивање квалитета и развој Школе;

2) израђује пројекте који су у вези са обезбеђивањем квалитета и развој Школе;

3) прати примену одредаба прописа, Статута и других општих аката Школе чија је примена важ­на за обезбеђивање квалитета и развој Школе;

4) учествује у обезбеђивању услова за обезбеђивање квалитета и развој Школе;

5) сарађује с органима Школе и другим субјектима у Школи и ван Школе на испуњавању задатака из своје надлежности;

Члан 147.

Седнице Тима за обезбеђивање квалитета и развој Школе сазива и њима руководи председник, којег између себе, јавним гласањем, већином гласова од укупног броја чланова, бирају чланови тог органа.

На исти начин бира се и заменик председника, који сазива седнице и њима руководи у случају спречености председника.

Члан 148.

За свој рад Тим за обезбеђивање квалитета и развој Школе одговара директору и Наставничком већу.

 

11) Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва

Члан 149..

Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва именује дирек­тор.

Члан 150.

Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва, у оквиру и поред послова из опште надлежности стручних органа (члан 74. Статута), обавља посебно следеће послове:

1) учествује у изради аката који се односе на развој међупредметних ком­петенција и предузетништва;

2) израђује пројекте који су у вези са међупредметним компетенцијама и пре­ду­зетништвом;

3) прати примену одредаба прописа, Статута и других општих аката Школе чија је примена важ­на за развој међупредметних компетенција и предузетништва;

4) учествује у обезбеђивању услова за развој међупредметних компетенција и предузетништва;

5) сарађује с органима Школе и другим субјектима у Школи и ван Школе на испуњавању задатака из своје надлежности;

Члан 151.

Седнице Тима за развој међупредметних компетенција и предузетништва сазива и њима руководи председник, којег између себе, јавним гласањем, већином гласова од укупног броја чланова, бирају чланови тог органа.

На исти начин бира се и заменик председника, који сазива седнице и њима руководи у случају спречености председника.

Члан 152.

За свој рад Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва одговара директору и Наставничком већу.

 

12) Тим за професионални развој;

Члан 153.

 

Тим за професионални развој именује директор.

Члан 154.

Тим за професионални развој, у оквиру и поред послова из опште надлежности стручних органа (члан  74  Статута):

 1. реализује активности дефинисанe Правилником о сталном стручном усавршавању и напредовању у звања наставника, васпитача и стручних сарадника;
 2. прати нова достигнућа у струци коришћењем стручне литературе;
 3. бави се увођењем савремених облика и метода образовно-васпитног рада, узроцима изостајања ученика са наставе;
 4. прати планирање и реализацију огледних/угледних часова, посета часовима теоријске и практичне наставе;
 5. пружа помоћ наставницима –приправницима при увођењу у посао наставника;
 6. прати планирање и организацију активности стручног усавршавања у установи, у сарадњи са другим тимовима и стручним већима планира и организује семинаре;
 7. води електронску евиденцију стручног усавршавања запослених;
 8. прати законску регулативу;
 9. вреднује активности стручног усавршавања у установи;
 10. обавља и друге послове везане за професионални развој запослених у школи.

Члан 155.

Седнице Тима за професионални развој сазива и њима руководи председник, којег између себе, јавним гласањем, већином гласова од укупног броја чланова, бирају чланови тог органа.

На исти начин бира се и заменик председника, који сазива седнице и њима руководи у случају спречености председника.

Члан 156.

За свој рад Тим за професионални развој одговара директору и Наставничком већу.

 

Члан 157.

Директор може образовати и друге тимове, ради остваривања одређеног задатка, програма или пројекта. Директор прати ефекте рада тима и његових чланова. Уколико члан тима не врши активности уредно или уколико директор школе није задовољан његовим радом, директор ће га сменити или заменити својом одлуком.

 

8. Педагошки колегијум

Члан 158.

Педагошки колегијум чине председници стручних већа и стручних актива, координатори стручних тимова и стручни сарадници.

Члан 159.

Педагошки колегијум:

1) Израђује свој годишњи план и програм рада;

2) стара се о осигурању и унапређивању квалитета образовно-васпитног рада Шко­ле;

3) прати остваривање Школског програма;

4) стара се о остваривању циљева и стандарда постигнућа;

5) вреднује резултате рада наставника и стручних сарадника;

6) прати и утврђује резултате рада ученика;

7) предузима мере за јединствен и усклађен рад са ученицима у процесу обра­зовања и васпитања;

8) решава друга стручна питања образовно-васпитног рада;

9) разматра питања и даје мишљење у вези са пословима из надлежности ди­ректора који се односе на:

– планирање и организовање остваривања програма образовања и васпитања и свих активности         Школе,

– старање о обезбеђивању квалитета, самовредновање, стварање услова за спро­­вођење спољашњег вредновања,  остваривање стандарда постигнућа и унапређи­ва­ње квалитета образовно-васпитног рада,

– старање о остваривању Развојног плана,

– сарадњу са органима јединице локалне самоуправе, организацијама и удру­же­­њи­ма,

– пружање подршке у стварању амбијента за остваривање предузетничког об­разовања и предузетничких активности ученика,

– организовање и вршење педагошко-инструктивног увида и праћење квалите­та образовно-васпитног рада и педагошке праксе и предузимање мера за унапређивање и уса­вршавање рада наставника и стручних сарадника,

10) на предлог стручног тима за инклузивно образовање, доноси индивиду­ал­ни об­ра­зовни план за ученика којем је потребна додатна подршка у образовању и васпи­тању;

11) утврђује распоред одсуствовања са рада наставника и стручних сарадника за време стручног усавршавања;

Члан 160.

Седнице Педагошког колегијума сазива и њима руководи директор или  по­моћ­ник директора.

На остала питања у вези са радом Педагошког колегијума сходно се приме­њу­ју одредбе Статута које уређују начин рада и одлучивања Наставничког већа , осим одредбе о објављивању извода из записника.

Члан 161.

За свој рад Педагошки колегијум одговара Наставничком већу и директору.

  

ОДЕЉЕЊСКО ВЕЋЕ

 Члан 162.

Одељењско веће чине наставници који изводе наставу у одређеном одељењу и одељењски старешина и када изводи наставу у том одељењу.

Одељењским већем председава и руководи и њиме руководи одељењски старешина.

Одељењска већа образују се ради организовања и праћења извођења образовно-васпитног рада и других питања од интереса за поједина одељења.

Одељењско веће ради у седницама, које сазива и којима руководи одељењски старешина.

У случају спречености одељењског старешине, седницу сазива и њоме руководи директор или помоћник директора, без права одлучивања.

 

а) Кворум и одлучивање

Члан 163.

Одељењско веће може одлучивати уколико седници присуствује већина чланова већа.

Уколико седници Одељењског већа не присусутвује потребан број чланова одељењски старешина је дужан да закаже нову седницу са истим дневним редом најкасије у року од три дана.

Одлуке Одељењског већа доносе се јавним гласањем, већином гласова  укупног броја чланова.

 

б) Записник Одељењског већа

 Члан 164.

 

Одељењски старешина води кратак записник о раду већа у  Књизи евиденције о образовно-васпитном раду.

У записник треба унети: датум одржавања седнице одељењског већа, време почетка и завршетка седнице, укупан број чланова већа, број присутних и одсутних чланова, имена  и презимена присутних и одсутних чланова, кратак садржај расправе по појединим питањима, донете одлуке и закључке, резултате гласања односно издвојена мишљења уколико то захтева неки од чланова одељењског већа.

Записник потписује одељењски старешина.

 

б) Надлежност Одељенског већа

 Члан 165.

Одељењско веће, у оквиру и поред послова из опште надлежности стручних органа (члан 64. Статута), обавља посебно следеће послове:

1)  утврђује план рада и подноси извештаје о његовом остваривању;

2) усклађује рад свих наставника и сарадника који изводе наставу у одељењу;

3) расправља о настави, слободним активностима ученика и другим облицима образовно-васпитног рада, о учењу и раду ученика и предузима мере за успешнију наставу и боље резултате ученика у учењу и владању;

4)  утврђује и усклађује распоред писменог  проверавања знања;

5)  предузима мере за усклађивање рада ученика у процесу образовања и васпитања у одељењу;

6) на предлог предметног наставника утврђује закључну оцену из наставног предмета;

7)  на предлог одељењског старешине утврђује оцене из владања ученика;

8) предлаже ученике за ванредно  напредовање;

9) остварује увид у резултате рада и владања ученика, анализира резултате које постижу ученици на крају тромесечја, полугодишта и на крају године;

10)  сарађује са родитељима на решавању образовно-васпитних задатака;

11) расправља о питањима покренутим на родитељским састанцима одељења;

12) предлаже Наставничком већу програм екскурзија ученика, такмиченња и сл.;

13) одређује ученике за допунски, додатни и припремни рад и планира учествовање ученика на такмичењима;

14)  предлаже ученике за доделу  похвала и награда;

15)  разматра извештај одељењског старешине о појачаном васпитном раду и предузетим мерама;

16)  изриче васпитно-дисциплинске мере ученицима у оквиру своје надлежности;

17) обавља и друге послове по налогу Наставничког већа и директора школе.

За свој рад Одељењско веће одговара Наставничком већу.

 

Одељењски старешина

Члан 166.

Свако одељење има одељењског старешину.

Одељењског старешину пре почетка сваке школске године одређује директор из реда наставника који изводе наставу у одељењу којем ће бити одељењски старе­ши­на, по прибављеном мишљењу Наставничког већа.

Члан 167.

Одељењски старешина има организационо-руководећу и педагошко-инструк­тивну улогу у раду са ученицима одељења којима је одељењски старешина, у сарадњи с њиховим родитељима и води прописану евиденцију и педагошку документацију.

Члан 168.

Одељењски старешина обавља следеће послове:

1) израђује годишњи и месечни план рада;

2) проналази најпогодније облике васпитног рада са циљем формирања оде­љењ­ског колектива и унапређивања односа у њему;

3) редовно прати похађање наставе, учење и владање ученика из одељења;

4) одобрава одсуствовање ученицима и одлучује о оправданости њиховог од­сус­твовања са наставе;

5) упознаје ученике са одредбама општих аката Школе које се односе на уче­ни­ке и даје ученицима друге информације које су у вези с њиховим правима, обавеза­ма и одговорностима;

6) стара се о заштити права ученика и учествује у поступку одлучивања о њи­ховим обавезама и одговорностима;

7) остварује увид у породичне, социјалне, материјалне и друге услове жи­во­та ученика;

8) редовно држи родитељске састанке и на друге начине сарађује са роди­те­љима ученика;

9) редовно прати рад наставника који изводе наставу у одељењу, а посебно прати оцењивање учени­ка и указује предметним наставницима на број прописаних оцена које ученик треба да има у полугодишту ради утврђивања закључне оцене;

10) Одељењском већу предлаже оцену из владања ученика;

11) похваљује ученике;

12) предлаже додељивање похвала и награда ученицима;

13) изриче васпитне мере опомена одељењског старешине и укор одељењ­ског старешине;

14) сарађује са директором, помоћником директора и осталим запосленима у Школи, као и са субјектима ван Школе, ради обављања својих послова;

15) сазива седнице Одељењског већа и руководи његовим радом;

16) учествује у раду органа Школе;

17) води школску евиденцију;

  

VI. УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЉИ УЧЕНИКА

 

 1. Права, обавезе и одговорности ученика

 

1) Права ученика

Члан 169.

Права ученика остварују се у складу са Уставом Републике Србије, потврђе­ним међународним уговорима и законом, а Школа, односно сви органи Школе и сви запослени у Школи дужни су да обезбеде њихово остваривање, а нарочито право на:

1) квалитетан образовно-васпитни рад који обезбеђује остваривање принципа и циљева образовања и васпитања;

2) уважавање личности;

3) подршку за свестрани развој личности, подршку за посебно исказане та­ленте и њихову афирмацију;

4) заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања;

5) благовремену и потпуну информацију о питањима од значаја за образовање и васпитање;

6) информације о правима и обавезама;

7) учествовање у раду органа Школе, у складу са Законом о основама система образовања и васпитања и Законом о средњем образовању и васпитању;

8) слободу удруживања у различите групе, клубове и организовање Ученичког парламента;

9) јавност и образложење оцене и подношење приговора на оцену и испит;

10) покретање иницијативе за преиспитивање одговорности учесника у образовно-васпитном процесу уколико права наведена под тач. 1)–9) овог члана нису остварена;

11) заштиту и правично поступање Школе према ученику;

12) стипендију, кредит, смештај и исхрану у дому ученика, у складу са посебним законом;

13) друга права у области образовања и васпитања, у складу са законом.

 

Члан 170.

Ученик или родитељ може да поднесе писану пријаву директору у случају повреде права из члана 173. Статута или непримереног понашања запослених према ученику, у складу са општим актом Школе, у року од осам дана од дана сазнања о повреди права.

Запослени у Школи дужан је да одмах по сазнању, а најкасније наредног радног дана, поднесе писану пријаву директору да је учињена повреда права ученика.

Директор је дужан да пријаву из ст. 1. и 2. овог члана размотри и да, уз кон­сул­тацију са учеником, родитељем ученика и запосленим, одлучи и предузме одго­варајуће мере у року од осам дана од дана пријема пријаве.

О захтеву ученика да изостане с наставе до два  наставна дана одлучује оде­љењ­ски старешина одмах по постављању тог захтева.

Ако је пре доношења одлуке потребно да се провере неке чињенице, одлука ће се донети што је могуће пре, али тек након провере.

Ако  ученик није задовољан одлуком одељењског старешине, с истим захте­вом може се обратити директору, који о њему решава у истом року као и одељењски старешина и та одлука је коначна.

О захтеву ученика да изостане с наставе преко два  наставна дана одлучује ди­ректор и та одлука је коначна.

 

Члан 171.

Према ученику који врши повреду правила понашања  у школи или не поштује одлуке директора и органа школе,неоправдано одсуствује са наставе пет часова,који својим понашањем угрожава друге у остваривању њихових права ,школа уз учешће родитеља,односно законског заступника,појачава васпитни рад.

Ученик одговара за лакшу повреду обавеза утврђену општим актом школе,за тежу повреду обавеза  прописану Законом и повреду забране  из чл.110-112 Закона о основама система образовања и васпитања.

Ближи  уређење васпитно-дисциплинског поступка, васпитне и васпитнодисциплинске мере уређене су општим актом

 

Члан 172.

Одељењску заједницу чине сви ученици и одељењски старешина једног оде­љења.

Одељењска заједница има руководство које се састоји од председника, сек­ре­та­ра и благајника.

Руководство одељењске заједнице бира се за сваку школску годину, на првом састанку одељењске заједнице. На истом  састанку бирају се и заменици чланова руко­вод­ства.

Избор се врши јавним гласањем о предлозима за чланове руководства које мо­же да поднесе сваки ученик.

Члан 173.

Председник одељењске заједнице руководи радом на састанку одељењске  за­јед­нице.

Секретар одељењске заједнице води записник са састанка одељењске заједнице.

Благајник одељењске заједнице од чланова одељењске заједнице прикупља но­вац, у складу с одлуком органа Школе или одељењске заједнице, као и у складу с одлу­ком или договором с одељењским старешином или с друтим наставником.

Члановима руководства одељењске заједнице у раду помаже одељењски ста­ре­ши­на.

Чланови руководства одељењске заједнице за свој рад су одговорни одељењ­ској заједници и одељењском старешини.

Члан 174.

Одељењска заједница има следеће задатке:

1) доношење свог плана и програма рада за сваку школску годину;

2) разматрање и решавање проблема у односима између ученика или између ученика и наставника;

3) разматрање и решавање проблема у учењу и владању ученика;

4) навикавање ученика на поштовање правила безбедног понашања;

5) навикавање ученика на поштовање правила лепог понашања;

6) стварање и развијање позитивне атмосфере у одељењу, у којој владају дру­гарство и међусобно разумевање и уважавање ученика;

7) избор чланова Ученичког парламента;

8) избор руководства одељењске заједнице;

 

Ученички парламент

Члан 175.

У Школи се организује Ученички парламент.

Ученички парламент може да се удружи са ученичким парламентима других школа у заједницу ученичких парламената.

 

Члан 176.

Ученички парламент чине по два представника сваког одељења у Школи, које ученици бирају на састанку одељењске заједнице.

Ученички парламент се бира на почетку сваке школске године.

Члан 177.

Ученички парламент:

1) доноси свој програм рада за сваку школску годину;

2) разматра и усваја извештај о самовредновању квалитета рада Школе;

3) даје мишљења и предлоге стручним органима, Школском одбору, Савету ро­ди­теља и директору о: правилима понашања у школи, мерама безбедности ученика, Годишњем плану рада, Школском развојном плану, Школском програму, начину уређивања школског простора, избору уџбеника, слободним активностима, учешћу на спортским и другим такмичењима и организацији свих манифестација ученика у Школи и ван ње и другим питањима од значаја за њихово образовање;

4) разматра односе и сарадњу ученика и наставника или стручних сарадника и атмосферу у Школи;

5) обавештава ученике о питањима од посебног значаја за њихово школовање и о активностима парламента;

6) учествује у процесу планирања развоја Школе и у самовредновању Школе;

7) предлаже чланове Стручног актива за развојно планирање из реда ученика;

8) предлаже чланове Тима за превенцију вршњачког насиља из реда ученика;

9) бира представнике ученика који учествују у раду органа Школе;

10) Школском одбору и Савету родитеља на крају сваке школске године подно­си извештај о свом раду.

Програм рада Ученичког парламента саставни је део Годишњег плана рада.

Члан 178.

Ученички парламент има Пословник о свом раду.

 

 

2) Оцењивање  ученика

 Оцењивање

Члан 179.

Оцењивањем у школи процењује се оствареност прописаних исхода и стан­дарда постигнућа, а за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом прилагођених циљева, садржаја и исхода у савладавању индивидуалног образовног плана.

Ученици се оцењују, прелазе у следећи разред или понављају разред у складу са законом и подзаконским актом.

Испити ученикa

Члан 180.

 Ученици се оцењују и на испитима, у складу са законом, успех ученика оцењује се и на испиту,

испити се полажу по предметима и разредима пред испитном комисијом коју чи­не најмање три члана, од ко­јих су најмање два стручна за предмет који се полаже.

У школи се полажу: разредни, поправни,допунски испит, испит за ванредне ученике.

Сматра се да није положио испит ученик који из неоправданих разлога не приступи испиту или одустане од испита у току или пре испита.“

Члан 181.

Поправни, разредни и други испити у Школи полажу се пред комисијом коју из реда чланова Наставничког већа именује директор (у даљем тексту: Комисија), на предлог одељењског већа.

Комисија заједно с председником  има три члана, као и заменика председника и заменике чланова.

Комисија ради у пуном саставу и присуствује читавом току испита.

Комисију чине одељењски старешина ученика који полаже испит (председник Комисије) и два наставника, односно стручна сарадника, од којих је један испитивач.

Најмање два члана Комисије морају бити стручни за  предмет из којег се ис­пит полаже.

Уколико у Школи не постоје два наставника за исти наставни предмет, члан Комисије може да  буде наставник из друге школе, ангажован на основу уговора о до­пун­ском раду.

Ако се ради о  приговору на оце­ну, члан Комисије не може бити наставник који је дао оспорену оцену,  ако је тај наставник истовремено оде­љењски старешина ученика који полаже испит, директор уместо њега за пред­сед­ника Комисије именује другог наставника, односно стручног сарадника.

Ако је реч о испиту по приговору на испит, члан Комисије не може бити члан испитне комисије чији је испит поништен.

Члан 182.

Комисија је обавезна да утврди оствареност прописаних исхода и стандарда постигнућа, а за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом прилагођених ци­љева, садржаја и исхода у савладавању индивидуалног образовног плана, за предмет из којег се полаже испит.

 

Члан 183.

О току и резултату полагања испита Комисија води записник на прописаном обрасцу за сваког ученика посебно.

Један образац може се употребити за полагање испита из више предмета.

Записник потписују сви чланови Комисије.

Члан 184.

Ученици испите полажу у роковима .

Испити у испитном року одржавају се по правилу од 20 до30 у месецу, а ако је то у интересу ученика и ако је могуће, и ван тог интервала, али у месецу по којем је назван рок, у складу с одлуком директора.

Испити се могу одржавати и у дане у које Школа иначе не ради.

Члан 185.

Поправни испит ученик полаже у августовском испитном року, а ученик завршног разреда тај испит полаже у јунском и августовском испитном року.

Разредни испит ученик полаже у јунском и августовском испитном року.

Ванредни ученици полажу испите у следећим роковима: Октобарски, јануарско-фебруарски, априлски, јунски и августовски .

 

Допунски испит полаже ученик коме је одобрен прелазак у другу школу, односно други образовни профил у складу са законом, из предмета који нису били утврђени школским програмом, односно наставним планом и програмом који је ученик започео да савлађује, у роковима утврђеним решењем.

Разредни испит полаже ученик који није оцењен из обавезног предмета, изборног програма и активности, уколико није похађао наставу више од трећине укупног годишњег броја часова тог обавезног предмета, изборног програма и активности и уколико се оцењивањем утврди да није достигао образовне стандарде на основном нивоу.

Члан 186.

Ученик завршног разреда који није положио поправни испит завршава запо­че­то образовање у Школи у наредној години као ванредан ученик, полагањем испита, уз обавезу плаћања накнаде стварних трошкова које утврди Школа.

Редован ученик који није положио поправни испит може да заврши започети разред у истој школи наредне школске године, у својству ванредног ученика поновним полагањем неположеног испита, уз обавезу плаћања накнаде стварних трошкова које утврди Школа. Када заврши разред ванредан ученик има право да се у истој школској години упише у наредни разред, у истом својству.

 

Члан 187.

Трошкови из претходног члана Статута састоје се од накнаде за рад чланова Комисије и од материјалних трошкова.

Чланови Комисије имају право на накнаду .

Накнада се обрачунава по часу, на начин на који се утврђује увећана плата на­с­тавника по основу по основу рада преко пуне норме часова, односно повећања педа­гошке норме.

Члан 188.

Пре полагања разредног испита, за ученике који полажу тај испит организује се припремна настава. Пре полагања поправног испита, за ученике који полажу тај испит организује се припремна настава у обиму од најмање 10% од укупног годишњег броја часова из предмета на који је упућен на поправни испит.

Школа је дужна да организује и припремну наставу у  виду припреме свих уче­ника за полагање матур­ских и завршних испита у обиму од најмање 5% од укупног го­дишњег броја часо­ва из предмета из којих се полаже матурски, односно завршни испит.

Припремна настава организује се за групу ученика који су упу­ћени да полажу поправни испит из истог предмета.

Ученик је обавезан да похађа припремну наставу.

 

Члан 189.

Распоред похађања припремне наставе утврђује директор. Распоред се објав­љу­је на огласној табли Школе и на школској интернет страни најкасније5 дана пре по­четка припремне наставе.

Члан 190.

Средње образовање  се завршава полагањем испита на државном нивоу и то  :Општа матура,Стручна матура,Завршни испит средњег стручног образовања, специјалистички и мајсторски испит.

Организација испита,услове под којима се спроводе,састав и процедуре рада комисија,термине испитних рокова,начин оцењивања и друга питања  везана за полагање испита на основу којих се завршава одређени ниво односно врста образовања прописује министар. .

Члан 191.

Да би полагао испите, ученик треба да се на прописаном обрасцу пријави за полагање испита.

Члан 192.

Дан и час полагања испита у оквиру испитног рока одређује директор, на пре­длог Комисије.

Дан и час полагања испита одређује се тако да ученик истог дана не полаже  ис­пит из више од једног предмета, ако је то изводљиво.

Ученику се полагање усменог и писменог дела испита организује у два разли­чита дана.

Обавештење о дану и часу полагања испита истиче се на огласну таблу Школе и на школску интернет страну најкасније 5 дана пре дана одређеног за полагање испи­та.

Члан 193.

Ученик може из оправданих разлога захтевати одлагање полагања испита, а може и оправдати изостанак са испита или дела испита  и захтевати да испит полаже накнадно.

У случајевима из става 1. овог члана испит може да се полаже најкасније до краја испитног рока.

 Члан 194.

Кандидат има право:

1) да по извлачењу питања, односно тема, поставља питања ради тачног и пот­пуног разумевања онога што се од њега тражи;

2) да направи концепт за давање одговора;

3) да одговори на сва извучена питања.

Члан 195.

Кандидат има обавезу:

1) да на време приступи полагању испита;

2) да поступа по налозима Комисије;

3) да за време испита не напушта просторију у којој се испит одржава, осим по одобрењу Комисије;

4) да се за време испита не служи преписивањем нити другим недозвољеним средствима.

Члан 196.

Кандидат испит полаже усмено, осим из предмета за које програм наставе и учења утврђује обавезу израде писмених задатака, у ком случају испит полаже прво писмено, па затим усмено.

Члан 197.

Из предмета за које програм наставе и учења утврђује обавезу израде прак­тичних радова или извођење неких других практичних активности, кандидат најпре изводи практичне активности, а затим полаже усмени део испита.

Члан 198.

Израда писменог задатка  траје један школски час, али у зависности од његове сложености може трајати  и дуже(матурски испит-писмени испит из српског језика и књижевности,матерњи језик и књижевност и сл..) .

Израда практичног рада може трајати један или два школска часа, у завис­но­сти од његове сложености.

Теме писмених задатака, односно практичних активности,  утврђује испитивач и исписује их на испитне листиће .

Теме из става 3. овог члана испитивач утврђује тако да њима у највећој могу­ћој мери буду покривени програмски садржаји предмета из којег се полаже испит.

Члан 199.

Усмени део испита траје један школски час.

Кандидат извлачи испитни листић, који садржи три испитна питања.

Број испитних листића треба да буде за 10% више од броја кандидата који полажу испит из одређеног предмета. Комбинације испитних питања испитивач утврђује тако да њима у највећој могу­ћој мери буду покривени програмски садржаји предмета из којег се полаже испит.

 

Члан 200.

По извлачењу испитног листића, кандидат има право да на чистом листу папи­ра сачини концепт одговора на постављена питања, који ће му послужити приликом давања одговора.

Време за прављење концепта може да траје највише 15 минута, осим ако више кандидата извлачи испитне листиће, у ком случају кандидат може да се за одговарање  припрема и  дуже од 15 минута – све док  на њега не дође ред.

Члан 201.

Пре него што започне одговарање, кандидат може да замени извучени испит­ни листић, али само једном у току полагања усменог дела испита из једног предмета.

Оцена на усменом делу испита који је положен после замене испитног листића не може бити већа од оцене „довољан (2)“.

Члан 202.

Ако кандидат има веће сметње у говору или друге сметње које га ометају у давању усмених одговора на постављена питања, Комисија може да му дозволи да испит у целини полаже писмено.

Комисија  ће начин полагања било ког дела испита прилагодити и кандидату који има сметње које га ометају да испит полаже на један или други начин.

 Члан 203.

Оцену на делу испита, као и на испиту у целини, утврђује Комисија већином гласова, на предлог испитивача.

Оцена на испиту у целини треба да се изведе узимајући у обзир оцене до­би­јене на оба дела испита.

Оцену са краћим образложењем кандидату саопштава председник Комисије.

 

Члан 204.

Испит је положио кандидат који је добио  оцену од „довољан (2)“ до „одличан (5)“, а ученик који је добио оцену „недовољан (1)“, није положио испит.

Оцена „недовољан (1)“ уписаће се у записник о полагању испита у случају да кандидат не поседује потребна знања, односно вештине на задовољавајућем нивоу.

Кандидат није положио испит и ако:

1) није приступио полагању испита или дела испита;

2) одустане од полагања испита или дела испита после извлачења испитних лис­тића и напусти просторију у којој се испит одржава;

3) буде удаљен са испита или дела испита због непоштовања обавеза у вези са поступком полагања испита.

 

2. Похваљивање и награђивање ученика

Члан 205.

Ученик који се истиче у учењу и другим аспектима школског рада похваљује се или награђује.

Члан 206.

Похвале могу бити усмене и писмене.

Усмену похвалу ученик добија на крају првог и/или трећег тромесечја за по­стиг­нуте резултате у учењу и владању у току тромесечја. Текст похвале одељењски ста­решина саопштава пред одељењем и на родитељском састанку.

Писмену похвалу ученик добија:

1) за постигнут одличан општи успех на крају првог полугодишта;

2) за освојено једно од три прва места на школском такмичењу из наставног предмета.

Похвалу не може добити ученик који нема примерно владање.

Члан 207.

Ученик може добити следеће награде:

1) књигу на крају наставне године за постигнут одличан општи успех;

2) књигу за освојено једно од прва три места на такмичењу вишег ранга од школског такмичења из наставног  предмета.

Награда се додељује у складу са могућностима Школе, а на основу одлуке Наставничког већа.

Награду не може добити ученик који нема примерно владање.

Члан 208 .

Усмену похвалу ученику додељује одељењски старешина, по сопственој ини­ци­јативи или на образложени усмени предлог предметног наставника.

Писмену похвалу и награде ученику додељује Наставничко веће, на образложени писмени пред­лог одељењског старешине, Одељењског већа или предметног наставника.

Члан 209.

У Школи се на крају сваке наставне године додељује посебна похвала „Уче­ник генерације“.

Похвала се додељује ученику завршног разреда који се у својој генерацији нај­више истакао у учењу и  владању.

Члан 210.

Похвала „Ученик генерације“ додељује се ученику добитнику Дипломе „Вук Караџић“ с највише бодова у односу на остале добитнике те дипломе, додељених пре­ма критеријумима утврђеним Статутом.

Члан 211.

Примерно владање кандидат за доделу похвале „Ученик генерације“ мора има­ти и после закључивања оцене из владања.

Члан 212.

Кандидату за ученика генерације припадају бодови по основу успеха на так­ми­чењима из наставних предмета у организацији Министарства или признатих од стране Министарства.

 

1) За успех на школском такмичењу ученику припада:

– за освојено прво место – 3 бода;

– за освојено друго место – 2 бода;

– за освојено треће место – 1 бод.

2) За успех на општинском такмичењу ученику припада:

– за освојено прво место – 5 бодова;

– за освојено друго место – 4 бода;

– за освојено треће место – 3 бода.

3) За успех на градском/окружном такмичењу ученику припада:

– за освојено прво место – 10 бодова;

– за освојено друго место – 8 бодова;

– за освојено треће место – 6 бодова.

4) За успех на републичком такмичењу ученику припада:

– за освојено прво место – 20 бодова;

– за освојено друго место – 18 бодова;

– за освојено треће место – 15 бодова.

5) За успех на такмичењу вишег ранга ученику припада:

– за освојено прво место – 40 бодова;

– за освојено друго место – 30 бодова;

– за освојено треће место – 25 бодова.

 

Члан 213.

Одредбе претходног члана сходно се примењују и на ученике трогодишњих образовних профила који су постигли успех на такмичењима, првенствима, изложбама, смотрама и сличним манифес­таци­јама код  бодовања ученика за избор ученика генерације.

Члан 214.

У случају да је резултат ученика постигнут у пару или тимским радом, однос­но екипно, ученицима који су учествовали у постизању резултата признаје се 50%  од бодова утврђених у члану 212. Статута.

Члан 215.

Предлог за избор ученика генерације утврђује одељењски старешина ученика или надлежно одељењско веће најкасније на седници на којој се утврђују успех и вла­да­ње ученика на крају наставне године.

Предлог се подноси у писаном облику и треба да буде образложен, уз наво­ђе­ње података о успеху и владању ученика.

Члан 216.

Предлог се подноси директору, одмах после седнице одељењског већа на којој су утврђени успех и владање ученика на крају наставне године.

По истицању рока за достављање иницијативе директор именује трочлану ко­ми­сију, у чијем саставу су, поред њега, и два наставника, односно стручна сарадника.

Задатак Комисије је да провери податке о успеху и владању ученика, да на основу тако проверених података сваком кандидату утврди бодове по основу успеха на такми­чењима и да на основу тако утврђених бодова сачини ранг листу и кандидата с највишим бројем бодова предложи Наставничком већу за доделу похвале „Ученик генерације“.

У случају да највећи број бодова имају два или више ученика, Комисија ће Нас­тавничком већу предложити да се похвала „ученик генерације“ додели свим так­вим ученицима.

У састав Комисије не може ући наставник који предаје или је предавао неком од предложених кандидата, нити наставник код којег постоје разлози који доводе у сум­њу његову непристрасност приликом бодовања.

Члан 217.

Наставничко веће доноси одлуку о додели похвале „Ученик генерације“, као и о награди за изабраног ученика.

Члан 218.

Ученик генерације, поред награде у облику књиге, може добити и награду  у облику другог примереног поклона, у складу са могућностима Школе.

Обавештење о додели похвале „Ученик генерације“ објављује се на огласној табли Школе и на школској интернет страни .

Члан 219.

Као посебан облик признања у току школовања ученику се додељује ди­пло­ма или награда за изузетан општи успех, односно за изузетан успех из поједи­них наста­вних области или предмета и изузетна постигнућа у било којој области рада Школе.

Врсте диплома, односно награда, услове и начин њиховог додељивања ут­вр­ђује министар.

 

3. Остваривање и заштита права ученика

Члан 220.

Ученик има право на приговор, жалбу и друга средства за заштиту својих пра­ва, у складу са законом.

 

Члан 221.

Запослени у Школи дужан је да пријави директору или Школском одбору сваки случај кршења права ученика.

 

VII ЗАПОСЛЕНИ

Члан 222.

Запослени у школи остварују своја права и заштиту права у складу са законом, колективним уговором и општим актима школе.

Наставу и друге облике образовно-васпитног рада у школи остварује наставник. Задатак наставника је да својим компетенцијама осигура постизање циљева образовања и васпитања и стандарда постигнућа, уважавајући принципе образовања, предзнања, потребе, интересовања и посебне могућности ученика.

Стручне послове у школи обавља стручни сарадник: психолог, педагог и библиотекар, а зависно од потреба школе и програма који се остварује додатну подршку и стручне послове може да обавља и социјални радник, дефектолог, логопед и андрагог. Задаци стручних сарадника су да својим стручним знањем и саветодавним радом унапређују образовно-васпитни рад у школи и пружају стручну помоћ ученицима, родитељима и наставницима, по питањима која су од значаја за образовање и васпитање.

Број и структура запослених у школи уређује се правилником о организацији и систематизацији послова, у складу са законом и подзаконским актом.

Услови за пријем у радни однос, послови и радни задаци, стручно усавршавање и одговорност запослених уређује се посебним актима школе, у складу са Законом, Правилником о раду, Правилником о организацији и систематизацији послова у установи и Правилником о дисциплинској и материјалној одговорности запослених.

 

VIII. ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ О ОБЕЗБЕЂИВАЊУ ОСТВАРИВАЊА ПРАВА УЧЕНИКА,

ЗАШТИТИ И БЕЗБЕДНОСТИ УЧЕНИКА И ЗАПОСЛЕНИХ И МЕРАМА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ ПОВРЕДА ЗАБРАНА

 

Члан 223.

Органи Школе дужни су да предузимају мере ради:

1) обезбеђивања остваривања права ученика;

2) обезбеђивања заштите и безбедности ученика и запослених;

3) спречавања повреда забрана дискриминације, насиља, злостављања и зане­ма­ривања, страначког организовања и деловања и понашања које вређа углед, част или достојанство (у даљем тексту: повреде забрана).

Члан 224.

Мере из претходног члана обухватају:

1) примену прописа и доношење и примену општих аката у материји оствари­ва­ња и заштите права ученика;

2) примену прописа и доношење и примену општих аката у области безбед­нос­ти и здравља на раду и заштите и безбедности ученика за време боравка у Школи и за време свих активности које организује Школа;

3) формирање тимова за спровођење и праћење мера из претходног члана;

4) сарадњу с одбором за безбедност и здравље на раду;

5) сарадњу са синдикатом у Школи, ученичким организацијама и субјектима ван Школе;

6) поступање у појединачним случајевима кршења права ученика, необез­беђи­вања заштите и безбедности ученика и запослених или повреда забрана;

7) приказ и анализа стања остваривања права ученика, обезбеђивања заштите и безбедности ученика и запослених и спречавања повреда забрана, у извештајима о ра­ду Школе и органа Школе;

Члан 225.

Школа је дужна да одмах поднесе пријаву надлежном органу ако се код уче­ни­ка примете знаци насиља, злостављања или занемаривања.

У случају испољеног насиља и/или злостављања у смислу одредаба Статута, од стране ученика, његовог родитеља или другог одраслог лица, над наставником, струч­ним сарадником и другим запосленим, против тих лица се подноси прекршајна или кривична пријава.

Члан 226.

Поступање у Школи као одговор на насиље и злостављање спроводи се према Протоколу поступања у установи у одговору на насиље и злостављање, који утврђује садржај и начине спровођења превентивних и интервентних активности, услове и на­чи­не за процену ризика, начине заштите од насиља, злостављања и занемаривања, а до­но­си га министар.

Препознавање невербалних облика злостављања ученика од стране запосленог за време неге, одмора и рекреације и других облика васпитно-образовног рада врши се на основу ближих услова које прописује министар.

Члан 227.

Препознавање облика дискриминације од стране запосленог, ученика или тре­ћег лица у Школи врши се на основу ближих критеријума које заједнички пропи­сују министар и орган надлежан за припрему прописа о људским и мањинским прави­ма.

Члан 228.

Саставни део Школског програма јесу и програм заштите од насиља, злостав­ља­ња и занемаривања и програми пре­венције других облика ризичног понашања, као што су, нарочито, малолетничка делинквен­ција, упо­тре­ба дувана, алко­хола и других психоактивних супстанци.

Програми из става 1. овог члана остварују се кроз различите наставне и сло­­бод­не активности са ученицима, запосленима, родитељима, односно ста­ра­те­љи­ма у сарадњи са општином у складу са утврђе­ним потре­ба­ма.

У остваривање програма из става 1. овог члана укључују се и физичка и прав­на лица са територије општин, установе у области кул­туре и спор­та, вршњачки посредници, као и лица обучена за превенцију и интер­вен­цију у слу­чају насиља, злостављања и занемаривања и других облика ри­зичног понашања.

 

IX. ОБАВЕШТАВАЊЕ УЧЕНИКА, РОДИТЕЉА УЧЕНИКА,

ЗАПОСЛЕНИХ И ДРУГИХ ЛИЦА

 

Члан 229.

Ученици, родитељи ученика и запослени имају право на благовремено и потпуно обавештавање о свим питањима важним за рад Школе и за остваривање њи­хових права, обавеза и одговорности.

Члан 230.

Рад органа Школе је јаван.

Јавности нису доступни подаци чијим би се откривањем повредила обавеза чувања тајне.

Члан 231.

Школа је дужна да има своју интернет страну.

Члан 232.

Ради потпуног и благовременог обавештавања ученика, њихових родитеља и за­послених, дневни ред за седнице Школског одбора, Наставничког већа, Савета роди­те­ља и Ученичког парламента објављују се на огласној табли Школе, као и акти директора који су од ширег зна­чаја за Школу, као и  других органа Школе.

Акти из ст. 1 овог члана треба да стоје на огласној табли Школе  најмање 8 дана.

Директор може одобрити да се на огласној табли Школе или на школској интернет страни објаве и други акти или информације, поред аката и информација из претходног члана.

Члан 233.

Школски одбор може одлучити да са питањима из своје надлежности упозна и ширу јавност.

О потреби да се шира јавност упозна са питањима из надлежности других ор­га­на Школе одлучује директор.

Члан 234.

Општи акти органа Школе објављују се и омогућава се њихова доступност у скла­ду с одредбама Статута.

  

 X. ЕВИДЕНЦИЈЕ И ЈАВНЕ ИСПРАВЕ

 

Члан 235.

 

Школа води евиденцију о ученицима и одраслима обухваћеним формалним образовањем, о родитељима, односно другим законским заступницима и о запосленима, у складу са законом.

Евиденција о ученицима и одраслима и о родитељима, односно другим законским заступницима представља скуп личних података којима се одређује њихов идентитет, образовни, социјални и функционални статус и потребна додатна образовна, социјална и здравствена подршка, у складу са законом.

Евиденција о запосленима представља скуп личних података којима се одређује њихов идентитет, степен и врста образовања, радно-правни статус, плата и подаци за њен обрачун и исплату, стручно усавршавање, положени испити за рад у образовању и васпитању, каријерно напредовање и кретање у служби, у складу са законом.

Члан 236.

Установа води евиденцију о, ученицима и одраслима обухваћеним формалним образовањем, о родитељима, односно другим законским заступницима и о запосленима, у складу са овим и посебним законом.

Евиденције се воде  на српском језику ћириличним писмом на прописаном обрасцу или електорнски  у оквиру јединственог информационог система  просвете (ЈИСП) .

Када се образовно-васпитни рад остварује на језику националне мањине, установа води евиденцију на српском језику ћириличким писмом и на језику и писму националне мањине, осим евиденције о образовно-васпитном раду која се води на језику на коме се изводи образовно-васпитни рад.

Установа је руковалац података из ст. 1. овог члана и одговорна је за њено прикупљање, употребу, ажурирање и чување, у складу са овим, посебним законом и законом о заштити података о личности.

Уколико установа води евиденцију у електронском облику, Министарство је обрађивач података и одговорно је за чување и заштиту података.

Врсту, назив, садржај и изглед образаца евиденција и јавних исправа и начин њиховог вођења, попуњавања и издавања, прописује министар,у складу са овим и посебним законом.

Члан 237.

На основу података унетих у  евиденцију, Школа издаје јавне исправе:

– ђачку књижицу,

– исписницу,

– уверење,

– сведочанство и

– диплому.

Школа уписаном редовном ученику издаје ђачку књижицу, а приликом исписивања исписницу.

Школа издаје ученику уверење о положеном испиту, сведочанство за сваки завршени разред и диплому о стеченом средњем образовању.

Школа може издавати уверење о савладаном програму стручног оспособљавања, диплому за стечено образовање за рад у трајању од две године, диплому о завршеном мајсторском образовању и завршеном специјалистичком образовању, у складу са законом.

Јавне исправе издају се на српском језику, ћириличним писмом, у складу са законом.

Када се настава изводи и на језику националне мањине, јавна исправа се издаје и на том језику.

Образац јавне исправе прописује Министар надлежан за послове просвете и одборава његово издавање.

Веродостојност јавне исправе се оверава великим печатом Школе, сагласно закону.

 

Члан 238.

Школа издаје дупликат јавне исправе  на прописаном обрасцу после проглашења оригинала јавне исправе неважећим у “Службеном гласнику Републике Србије“, на основу евиденције коју води.

Дупликат јавне исправе потписује директор и оверава на прописани начин, као и оригинал.

У недостатку прописаног  обрасца, Школа издаје уверење о чињеницима унетим у евиденцију, у складу са законом.

Члан 239.

 Школа поништава јавну исправу ако утврди:

– да није издата на прописаном обрасцу,

– да ју је потписало неовлашћено лице,

– да није оверена печатом у складу са законом,

– да није издата на језику и писму у складу са законом,

– да није издата на основу прописане евиденције или да подаци у исправи не одговарају подацима у јавној евиденцији,

-да ималац јавне исправе није савладао прописани школски програм односно наставни план и програм

– да ималац јавне исправе није положио прописане испите у складу са законом.

Ако Школа не поништи исправу у року од 15 дана од дана сазнања за околности из става 1. овог члана, поништиће је  Министарство просвете.

Јавну исправу која је издата неовлашћено поништиће Министарство просвете.

Школа, односно  Министарство просвете, оглашава поништавање јавне исправе у ,,Службеном гласник Републике Србије“.

 

XI. ОПШТИ АКТИ ШКОЛЕ

 Члан 240.

Опште акте Школе (у даљем тексту: општи акти) доноси Школски одбор, осим општих аката чије је доношење законом или Статутом стављено у надлежност дру­гих органа.

Општа акта :

 • Статут Школе
 • Правилник о организацији и стематизацији послова,
 • Правилник о раду,
 • Пословник о раду Школског одбора,
 • Пословник о раду Савета родитеља,
 • Пословник о раду Ученичког парламента
 • Правилник о безбедности и здрављу на раду,
 • Акт о процени ризика,
 • Правила понашањa у школи,
 • Правилник о васпитно-дисциплинској одговорности ученика,
 • Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика за време остваривања образовно-васпитног рада и других активности које организује школа,
 • Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности запослених,
 • Правилник о заштити од пожара,
 • Правилник о расподели средстава остварених од ванредних ученика
 • Правилник о организацији буџетског рачуноводства
 • Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања
 • Правилник о ближем уређивању поступка јавних набавки
 • Правилник о канцеларијском пословању и архивској грађи,
 • Развојни план школе,
 • Школски програм
 • Годишњи план рада школе,
 • и друга општа акта;

 

Члан 241.

Орган надлежан за доношење општег акта може покренути поступак доно­ше­ња акта по иницијативи.

коју  могу да покрену :

1) директор,

2) синдикат,

3) председник или члан Школског одбора,

4) Наставничко веће,

5) Савет родитеља,

6) Ученички парламент,

Члан 242.

Орган надлежан за доношење општег акта обавезан је да у најкраћем могућем року размотри иницијативу и о свом ставу, без одлагања, у писаном облику обавести покретача.

 

Члан 243.

Ако иницијатива за доношење општег акта буде прихваћена, секретар израђује нацрт општег акта у року који му одреди орган надлежан за доношење тог акта.

Нацрт и предлог Развојног плана израђује стручни актив за развојно планира­ње, а нацрт и предлог Школског програма  израђује стручни актив за развој школског програма.

На основу достављеног нацрта, орган надлежан за доношење општег акта ут­вр­ђује предлог тог акта и о том предлогу доноси одлуку.

Члан 244.

Утврђивање предлога и доношење одлуке о предлогу општег акта чије је до­но­шење у надлежности Школског одбора спроводи се по поступку за доношење одлука тог органа, утврђеном у Пословнику о раду Школског одбора.

Утврђивање предлога и доношење одлуке о предлогу општег акта чије је доно­шење у надлежности другог органа Школе спроводи се по одредбама које уређују одлучивање тог органа.

Члан 245.

Поступак доношења општег акта примењује се и на доношење измена и/или допуна општег акта.

Члан 246.

Општи акти не смеју бити у супротности с потврђеним међународним угово­рима, Уставом, законом, подзаконским актом нити колективним уговором.

Члан 247.

Аутентично тумачење општих аката даје орган који их је донео и такво тума­чење је саставни део општег акта на који се односи.

Општи акти, укључујући и Годишњи план рада, Развојни план и Школски про­грам, објављују се на огласној табли Школе најкасније 3 дана од дана доношења.

Правилник о организацији и систематизацији послова објављује се у року од 3 дана од дана добијања сагласности на тај акт од стране Школског одбора.

Акти остају  на огласној табли Школе најмање 8 дана од дана објављивања, а на школској интернет страни остају трајно доступни заин­тересованим лицима.

Члан 248.

О објављивању општих аката старају се директор и секретар, уз помоћ нас­тав­ника информатике.

Секретар на донетом општем акту, пре објављивања, уписује деловодни број и да­тум под којим је општи акт заведен, као и датум објављивања.

По истеку рока од 8 дана, колико најмање општи акт треба да стоји на ог­лас­ној табли, секретар на њега уписује датум ступања на снагу, потписује се и оверава свој потпис малим печатом Школе.

XII . ПОСЛОВНА ТАЈНА 

Члан 249.

Пословну тајну представљају исправе и подаци утврђени законом, овим статутом и другим општим актима школе, чије би саопштење неовлашћеном лицу било противно пословању школе и штетило интересима и пословном угледу школе, ако законом није другачије одређено.

Исправе и податке који су утврђени као пословна тајна могу правно заинтересованим лицима саопштити директор школе или лице кога он овласти.

 

Члан 250.

Поред података који су законом проглашени за пословну тајну, пословном тајном сматрају се и:

1) подаци о мерама и начину поступања за случај ванредних околности;

2) план физичког и техничког обезбеђења имовине и објекта школе;

3) други подаци и исправе које пословном тајном прогласи школски одбор.

Члан 251.

Професионалном тајном сматрају се лични подаци из живота запослених и ученика, подаци из молби грађана и родитеља ученика, чије би саопштавање и објављивање могло нанети моралну и материјалну штету запосленом, ученику, родитељима ученика и трећим лицима.

Члан 252.

Запослени који користи исправе и документа која представљају пословну или професионалну тајну дужан је да их користи само у просторијама школе и да их чува на начин који онемогућава њихово коришћење од стране неовлашћених лица.

Пословну и професионалну тајну дужни су да чувају сви запослени који на било који начин сазнају за исправу или податак који се сматра тајним. Дужност чувања пословне и професионалне тајне траје и по престанку радног односа.

 

XIII. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

 Члан 253.

Даном ступања на снагу Статута престаје да важи Статут Школе заведен под бројем 03-1/522, од 30.12.2013. године.

Члан 254.

Пречишћен текст  Статута ,објављује се на огласној табли Школе.

 

Председник Школског одбора

Весна Субу

__________________________

 

 

 

 

 

 

 

Одлука о утврђивању пречишћеног Статута донета је дана 12.6. 2019.године,под бр.03-1/363-3 од 12.6.2019.

 

Објављено на огласној табли Школе дана 12.6.2019.године.

 

Секретар школе:Оливера Даковић