Трговац

први разред други разред трећи разред
недељно годишње недељно годишње недељно годишње
Т В ПН Т В ПН Б Т В ПН Т В ПН Б Т В ПН Т В ПН Б
А1: ОБАВЕЗНИ ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ                                          
1. Српски језик и књижевност 3 105 2 70 2 64
2. Српски језик као нематерњи језик 2 70 2 70 2 64
3. Страни језик 2 70 2 70 1  32
4. Физичко васпитање 2 70 2 70 2 64
5. Математика 2 70 2 70 1 32
6. Рачунарство и информатика 2 70
7. Историја 2 70
8. Хемија 1 35
9.  Екологија и заштита животне Средине  1 32
10. Географија 1 32
11. Социологија са правима грађана 1 32
А2: ОБАВЕЗНИ СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ
12. Основи трговине 3 105
13. Техника продаје и услуге купцима 2  2 70  70 2 2 70 70
14. Пословна комуникација 2 70
15. Познавање робе  2  70 2 70
16. Основи пословања у трговини 3 105
17. Маркетинг у трговини   3 105  
18.  Комерцијално познавање робе 2 64
19. Набавка и физичка дистрибуција  2 2 64 64
20. Психологија потрошача 2 64
21. Предузетништво 2 64
22. Практична настава 6 210 60 11 385 60 11 352 60
Б: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ                                          
1. Грађанско васпитање/Верска настава 1 35 1 35 1 32
2. Изборни предмети према програму образовног профила 1 32